Как да инсталираме Docker Engine на Ubuntu 22.04 ?

Изисквания за ОС

За да инсталирате Docker Engine, имате нужда от 64-битовата версия на една от тези версии на Ubuntu:

Docker Engine се поддържа на x86_64(или amd64), armhf, arm64и s390x архитектури.

Ако имате инсталирани стари версии на Docker като: docker, docker.io, or docker-engine ги деинсталирайте.

sudo apt-get remove docker docker-engine docker.io containerd runc

Инсталирайте с помощта на хранилището

Преди да инсталирате Docker Engine за първи път на нова хост машина, трябва да настроите хранилището на Docker. След това можете да инсталирате и актуализирате Docker от хранилището.

Настройте хранилището

Актуализирайте apt индекса на пакета и инсталирайте пакети, за да позволите apt използването на хранилище през HTTPS:

sudo apt-get update

sudo apt-get install \
ca-certificates \
curl \
gnupg \
lsb-release

Добавете официалния GPG ключ на Docker:

curl -fsSL https://download.docker.com/linux/ubuntu/gpg | sudo gpg –dearmor -o /usr/share/keyrings/docker-archive-keyring.gpg

Използвайте следната команда, за да настроите стабилното хранилище.

echo \
"deb [arch=$(dpkg –print-architecture) signed-by=/usr/share/keyrings/docker-archive-keyring.gpg] https://download.docker.com/linux/ubuntu \
$(lsb_release -cs) stable" | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/docker.list > /dev/null

Инсталирайте Docker Engine

Актуализирайте apt индекса на пакета и инсталирайте най-новата версия на Docker Engine, containerd и Docker Compose

sudo apt-get update

sudo apt-get install docker-ce docker-ce-cli containerd.io docker-compose-plugin

Проверка на инсталирането на Docker

За да потвърдите инсталацията, проверете версията на Docker:

docker –version

Благодарим ви за прочитането на статията! Ако намерихте информацията за полезна, можете да дарите посредством бутоните по-долу:

Telegram Logo
Avatar photo

Fedia

Здравейте, urocibg.eu е независим уебсайт, който е създаден и подържан от мен – Федя Серафиев. Сайта съм го основал през 2008 година и съдържа статии, съвети, ръководства, новини и програми за Windows, Android и Linux. Ако имате въпроси относно възможностите за реклама в сайта или за връзка с мен ТУК.

Може да харесате още...