Най-често използваните SSH команди в Linux

Показване на директории и файлове

КомандаДействие
lsпоказва съдържанието на директория
ls -aпоказва цялото съдържание на директория, дори и имената да започват с (.)
ls -lпоказва всяка директория и файл на отделен ред с всички детайли
ls -r, ls -rlпоказва съдържанието на директория в обратен ред
ls -hпоказва размера на файла в разбираем формат (e.g., 1K 234M 2G)
ls /webпоказва поддиректориите и файловете в папка /web/
ls -alhпоказва директориите и файловете с всички детайли
ls -R, ls -Rlпоказва съдържанието на поддиректориите рекурсивно
ls -S, ls -Slпоказва изхода на командата в низходящ ред, сортиран по размер
ls -tlподрежда съдържанието според времето на модификация

Копиране на файлове

КомандаДействие
cpкопира файлове и директории
cp -rкопира съдържание на папка рекурсивно
cp f.php /web/n.phpкопира, премества и преименува файла
cp -aсъздава пълен архив на директория
cp -sсъздава symlink (symbolic link) вместо да копира файл
cp -lкопира source файла и създава линк между двата файла

Преместване и преименуване на файлове

КомандаДействие
mvпремества и преименува файл
mv f.php /web/f.phpпремества файл f.php в директория /web/
mv f.php /web/n.phpпремества и преименува файл
mv dir1/ web/dir2/премества и преименува директория

Създаване на директории и файлове

КомандаДействие
mkdir new-folderсъздава нова директория /new-folder/
touch index.phpсъздава нов файл index.php

Търсене в директории и файлове

КомандаДействие
find . -name "file.txt"търси файл file.txt в текущата директория (и всички поддиректории)
find . -name "file*"търси с wildcard шаблон
find . -type dпоказва само директории
find . -mtime -2показва само файлове, променени през последните два дни
grep "database" conf.phpтърси текстa database в съдържанието на файлa
grep -r -H "database" *показва реда във файла и търси рекурсивно
grep -l "database" *показва списък на файловете, които съдържат текста без да показва реда
sed -i 's/original/new/g' filenameзаменя текста original с текста new в съдържанието на файла filename
wc -l file.txtпокзва броя на редовете във файла file.txt
wc -w file.txtпоказва броя на думите във файла file.txt
wc -m file.txtпоказва броя на символите във файла file.txt
du -aпоказва файловия размер на текущата директория, файловете и поддиректориите
du -cпоказва файловия размер на текущата директория и поддиректориите
du -hпоказва размера на текущата директория в разбираем формат (e.g., 1K 234M 2G)
diff file1 file2сравнява два файла ред по ред
historyпоказва списък с използваните команди
history 5показва списък с последните пет използвани команди

Управление на входните и изходни стойности на SSH команди

СимволКомандаДействие
>cat file1 file2 > file3събира съдържанието на двата файла в един файл
>>cat file4 >> file3добавя съдържанието на file4 след съдържанието на file3 или създава file3 ако файлът не съществува
<mysql -uU -p DB < b.sqlвмъква съдържанието на входа на команда
2>make file 2> /dev/nullизтрива изходните стойности (грешки) от команда
|cat file1 file2 | lessпозволява изхода на една команда да бъде изпратен на входа на друга (pipe)
teels /home/user | tee myfileпоказва съдържанието на директорията и записва изходната стойност в myfile
&>make file &> /dev/nullпренасочва изходна стойност от команда или съобщение за грешка

Архивиране

КомандаДействие
zip -r dir.zip dir/създава .zip архив от съдържанието на папка /dir/
tar -czvf wp.tar.gz wp/създава и компресира .tar.gz архив от съдържанието на папка /wp/
tar -tfпоказва съдържанието на архива
tar xf file.tar file.txtразархивира само файла file.txt от архива file.tar
unzip dir.zipразархивира dir.zip
tar -xvzf wp.tar.gzдекомпресира и разархивира wp.tar.gz

Изтриване на файлове и директории

КомандаДействие
rm index.phpизтрива файла index.php
rm folder/*изтрива цялото съдържание от директорията folder/
rm -rf folder/изтрива директорията и нейното съдържание
rm * .jpgизтрива всички .jpg файлове в директорията

Права на директории и файлове

КомандаДействие
chmod 755 folder/променя правата на директория
chmod 644 file.phpпроменя правата на файл
find . -type d -exec chmod 0755 {} \;променя рекурсивно правата на директориите
find . -type f -exec chmod 0644 {} \;променя рекурсивно правата на файловете

“Pager” команди

КомандаПримерен_КодДействие
lesscat file | lessизползва се за преглед (но не и за промяна) на съдържанието на текстов файл. Натиснете клавиша интервал, за да отидете на следващия екран, натиснете буквата b на клавиатурата, за да се върнете на предишния екран, натиснете буквата q за да прекратите командата.
lesscat file | less -Mдава информация коя част от съдържанието на файла се разглежда в момента (e.g., lines 1-59)
lesscat file | less -Nпоказва номерата на редовете (полезна за преглеждане на изходен код)
morecat file | moreизползва се за преглед (но не и за промяна) на съдържанието на текстов файл (подобна на less). Натиснете клавиша интервал за да отидете на следващия екран, натиснете буквата q за да прекратите командата.
headhead -n 24 fileпоказва началото на текстов файл или данни, с цифрата избирате колко реда информация желаете да бъде показана
tailhead -n 12 fileпоказва края на съдържанието, с цифрата избирате колко реда информация желаете да бъде показана

Заключение

Много SSH команди са съкращения от съответни английски думи и са пряко свързани с функцията на самата команда, което помага за по-лесното научаване и правилното използване на командите:

КомандаСъкращение от:Означава
cdchange directoryпромени директория
mkdirmake directoryсъздай директория
pwdprint working directoryпокажи работната директория
lslistсписък
cpcopyкопирай
mvmoveпремести
wcword countброй думи
dudisk usageизползване на диск
diffdifferenceразлика
rmremoveпремахни

Благодарим ви за прочитането на статията! Ако намерихте информацията за полезна, можете да дарите посредством бутоните по-долу:

Telegram Logo
Avatar photo

Fedia

Здравейте, urocibg.eu е независим уебсайт, който е създаден и подържан от мен – Федя Серафиев. Сайта съм го основал през 2008 година и съдържа статии, съвети, ръководства, новини и програми за Windows, Android и Linux. Ако имате въпроси относно възможностите за реклама в сайта или за връзка с мен ТУК.

Може да харесате още...