‎Специални символи в HTML‎ (character entity)

Character entity е код, използван за представяне на знак, който не принадлежи към набора знаци на документа.

С този механизъм авторите на ‎‎HTML‎‎ документи могат да се вмъкват символи чрез писане на низове, съставени от добре познати и широко поддържани знаци.‎

‎Има три начина за писане на обект на знак и всички те започват с амперсанд ("&") и завършват с точка и запетая (";"):‎

  • ‎По името на обекта си‎‎: стандартизирано и уникално име за всеки знак (например за "á").‎á
  • ‎По десетичния си код‎‎: знак за число ("#"), последван от десетичен код, уникален за всеки знак (например за "á").‎á
  • ‎По шестнадесетичния си код‎‎: числов знак ("#") последван от малка буква X followeb от шестнадесетичен код, уникален за всеки знак (например за "á").‎á
Character Entity Reference Chart
!!!!EXCLAMATION MARK
"" """QUOTATION MARK
####NUMBER SIGN
$$$$DOLLAR SIGN
%%%%PERCENT SIGN
&& &&&AMPERSAND
''''APOSTROPHE
((((LEFT PARENTHESIS
))))RIGHT PARENTHESIS
** ***ASTERISK
++++PLUS SIGN
,,,,COMMA
....FULL STOP
////SOLIDUS
::::COLON
;;&#x0003B;&#59;SEMICOLON
<&lt; &LT;&#x0003C;&#60;LESS-THAN SIGN
=&equals;&#x0003D;&#61;EQUALS SIGN
>&gt; &GT;&#x0003E;&#62;GREATER-THAN SIGN
?&quest;&#x0003F;&#63;QUESTION MARK
@&commat;&#x00040;&#64;COMMERCIAL AT
[&lsqb; &lbrack;&#x0005B;&#91;LEFT SQUARE BRACKET
\&bsol;&#x0005C;&#92;REVERSE SOLIDUS
]&rsqb; &rbrack;&#x0005D;&#93;RIGHT SQUARE BRACKET
^&Hat;&#x0005E;&#94;CIRCUMFLEX ACCENT
_&lowbar;&#x0005F;&#95;LOW LINE
`&grave; &DiacriticalGrave;&#x00060;&#96;GRAVE ACCENT
{&lcub; &lbrace;&#x0007B;&#123;LEFT CURLY BRACKET
|&verbar; &vert; &VerticalLine;&#x0007C;&#124;VERTICAL LINE
}&rcub; &rbrace;&#x0007D;&#125;RIGHT CURLY BRACKET
 &nbsp; &NonBreakingSpace;&#x000A0;&#160;NO-BREAK SPACE
¡&iexcl;&#x000A1;&#161;INVERTED EXCLAMATION MARK
¢&cent;&#x000A2;&#162;CENT SIGN
£&pound;&#x000A3;&#163;POUND SIGN
¤&curren;&#x000A4;&#164;CURRENCY SIGN
¥&yen;&#x000A5;&#165;YEN SIGN
¦&brvbar;&#x000A6;&#166;BROKEN BAR
§&sect;&#x000A7;&#167;SECTION SIGN
¨&Dot; &die; &DoubleDot; &uml;&#x000A8;&#168;DIAERESIS
©&copy; &COPY;&#x000A9;&#169;COPYRIGHT SIGN
ª&ordf;&#x000AA;&#170;FEMININE ORDINAL INDICATOR
«&laquo;&#x000AB;&#171;LEFT-POINTING DOUBLE ANGLE QUOTATION MARK
¬&not;&#x000AC;&#172;NOT SIGN
­&shy;&#x000AD;&#173;SOFT HYPHEN
®&reg; &circledR; &REG;&#x000AE;&#174;REGISTERED SIGN
¯&macr; &OverBar; &strns;&#x000AF;&#175;MACRON
°&deg;&#x000B0;&#176;DEGREE SIGN
±&plusmn; &pm; &PlusMinus;&#x000B1;&#177;PLUS-MINUS SIGN
²&sup2;&#x000B2;&#178;SUPERSCRIPT TWO
³&sup3;&#x000B3;&#179;SUPERSCRIPT THREE
´&acute; &DiacriticalAcute;&#x000B4;&#180;ACUTE ACCENT
µ&micro;&#x000B5;&#181;MICRO SIGN
&para;&#x000B6;&#182;PILCROW SIGN
·&middot; &centerdot; &CenterDot;&#x000B7;&#183;MIDDLE DOT
¸&cedil; &Cedilla;&#x000B8;&#184;CEDILLA
¹&sup1;&#x000B9;&#185;SUPERSCRIPT ONE
º&ordm;&#x000BA;&#186;MASCULINE ORDINAL INDICATOR
»&raquo;&#x000BB;&#187;RIGHT-POINTING DOUBLE ANGLE QUOTATION MARK
¼&frac14;&#x000BC;&#188;VULGAR FRACTION ONE QUARTER
½&frac12; &half;&#x000BD;&#189;VULGAR FRACTION ONE HALF
¾&frac34;&#x000BE;&#190;VULGAR FRACTION THREE QUARTERS
¿&iquest;&#x000BF;&#191;INVERTED QUESTION MARK
À&Agrave;&#x000C0;&#192;LATIN CAPITAL LETTER A WITH GRAVE
Á&Aacute;&#x000C1;&#193;LATIN CAPITAL LETTER A WITH ACUTE
Â&Acirc;&#x000C2;&#194;LATIN CAPITAL LETTER A WITH CIRCUMFLEX
Ã&Atilde;&#x000C3;&#195;LATIN CAPITAL LETTER A WITH TILDE
Ä&Auml;&#x000C4;&#196;LATIN CAPITAL LETTER A WITH DIAERESIS
Å&Aring;&#x000C5;&#197;LATIN CAPITAL LETTER A WITH RING ABOVE
Æ&AElig;&#x000C6;&#198;LATIN CAPITAL LETTER AE
Ç&Ccedil;&#x000C7;&#199;LATIN CAPITAL LETTER C WITH CEDILLA
È&Egrave;&#x000C8;&#200;LATIN CAPITAL LETTER E WITH GRAVE
É&Eacute;&#x000C9;&#201;LATIN CAPITAL LETTER E WITH ACUTE
Ê&Ecirc;&#x000CA;&#202;LATIN CAPITAL LETTER E WITH CIRCUMFLEX
Ë&Euml;&#x000CB;&#203;LATIN CAPITAL LETTER E WITH DIAERESIS
Ì&Igrave;&#x000CC;&#204;LATIN CAPITAL LETTER I WITH GRAVE
Í&Iacute;&#x000CD;&#205;LATIN CAPITAL LETTER I WITH ACUTE
Î&Icirc;&#x000CE;&#206;LATIN CAPITAL LETTER I WITH CIRCUMFLEX
Ï&Iuml;&#x000CF;&#207;LATIN CAPITAL LETTER I WITH DIAERESIS
Ð&ETH;&#x000D0;&#208;LATIN CAPITAL LETTER ETH
Ñ&Ntilde;&#x000D1;&#209;LATIN CAPITAL LETTER N WITH TILDE
Ò&Ograve;&#x000D2;&#210;LATIN CAPITAL LETTER O WITH GRAVE
Ó&Oacute;&#x000D3;&#211;LATIN CAPITAL LETTER O WITH ACUTE
Ô&Ocirc;&#x000D4;&#212;LATIN CAPITAL LETTER O WITH CIRCUMFLEX
Õ&Otilde;&#x000D5;&#213;LATIN CAPITAL LETTER O WITH TILDE
Ö&Ouml;&#x000D6;&#214;LATIN CAPITAL LETTER O WITH DIAERESIS
×&times;&#x000D7;&#215;MULTIPLICATION SIGN
Ø&Oslash;&#x000D8;&#216;LATIN CAPITAL LETTER O WITH STROKE
Ù&Ugrave;&#x000D9;&#217;LATIN CAPITAL LETTER U WITH GRAVE
Ú&Uacute;&#x000DA;&#218;LATIN CAPITAL LETTER U WITH ACUTE
Û&Ucirc;&#x000DB;&#219;LATIN CAPITAL LETTER U WITH CIRCUMFLEX
Ü&Uuml;&#x000DC;&#220;LATIN CAPITAL LETTER U WITH DIAERESIS
Ý&Yacute;&#x000DD;&#221;LATIN CAPITAL LETTER Y WITH ACUTE
Þ&THORN;&#x000DE;&#222;LATIN CAPITAL LETTER THORN
ß&szlig;&#x000DF;&#223;LATIN SMALL LETTER SHARP S
à&agrave;&#x000E0;&#224;LATIN SMALL LETTER A WITH GRAVE
á&aacute;&#x000E1;&#225;LATIN SMALL LETTER A WITH ACUTE
â&acirc;&#x000E2;&#226;LATIN SMALL LETTER A WITH CIRCUMFLEX
ã&atilde;&#x000E3;&#227;LATIN SMALL LETTER A WITH TILDE
ä&auml;&#x000E4;&#228;LATIN SMALL LETTER A WITH DIAERESIS
å&aring;&#x000E5;&#229;LATIN SMALL LETTER A WITH RING ABOVE
æ&aelig;&#x000E6;&#230;LATIN SMALL LETTER AE
ç&ccedil;&#x000E7;&#231;LATIN SMALL LETTER C WITH CEDILLA
è&egrave;&#x000E8;&#232;LATIN SMALL LETTER E WITH GRAVE
é&eacute;&#x000E9;&#233;LATIN SMALL LETTER E WITH ACUTE
ê&ecirc;&#x000EA;&#234;LATIN SMALL LETTER E WITH CIRCUMFLEX
ë&euml;&#x000EB;&#235;LATIN SMALL LETTER E WITH DIAERESIS
ì&igrave;&#x000EC;&#236;LATIN SMALL LETTER I WITH GRAVE
í&iacute;&#x000ED;&#237;LATIN SMALL LETTER I WITH ACUTE
î&icirc;&#x000EE;&#238;LATIN SMALL LETTER I WITH CIRCUMFLEX
ï&iuml;&#x000EF;&#239;LATIN SMALL LETTER I WITH DIAERESIS
ð&eth;&#x000F0;&#240;LATIN SMALL LETTER ETH
ñ&ntilde;&#x000F1;&#241;LATIN SMALL LETTER N WITH TILDE
ò&ograve;&#x000F2;&#242;LATIN SMALL LETTER O WITH GRAVE
ó&oacute;&#x000F3;&#243;LATIN SMALL LETTER O WITH ACUTE
ô&ocirc;&#x000F4;&#244;LATIN SMALL LETTER O WITH CIRCUMFLEX
õ&otilde;&#x000F5;&#245;LATIN SMALL LETTER O WITH TILDE
ö&ouml;&#x000F6;&#246;LATIN SMALL LETTER O WITH DIAERESIS
÷&divide; &div;&#x000F7;&#247;DIVISION SIGN
ø&oslash;&#x000F8;&#248;LATIN SMALL LETTER O WITH STROKE
ù&ugrave;&#x000F9;&#249;LATIN SMALL LETTER U WITH GRAVE
ú&uacute;&#x000FA;&#250;LATIN SMALL LETTER U WITH ACUTE
û&ucirc;&#x000FB;&#251;LATIN SMALL LETTER U WITH CIRCUMFLEX
ü&uuml;&#x000FC;&#252;LATIN SMALL LETTER U WITH DIAERESIS
ý&yacute;&#x000FD;&#253;LATIN SMALL LETTER Y WITH ACUTE
þ&thorn;&#x000FE;&#254;LATIN SMALL LETTER THORN
ÿ&yuml;&#x000FF;&#255;LATIN SMALL LETTER Y WITH DIAERESIS
Ā&Amacr;&#x00100;&#256;LATIN CAPITAL LETTER A WITH MACRON
ā&amacr;&#x00101;&#257;LATIN SMALL LETTER A WITH MACRON
Ă&Abreve;&#x00102;&#258;LATIN CAPITAL LETTER A WITH BREVE
ă&abreve;&#x00103;&#259;LATIN SMALL LETTER A WITH BREVE
Ą&Aogon;&#x00104;&#260;LATIN CAPITAL LETTER A WITH OGONEK
ą&aogon;&#x00105;&#261;LATIN SMALL LETTER A WITH OGONEK
Ć&Cacute;&#x00106;&#262;LATIN CAPITAL LETTER C WITH ACUTE
ć&cacute;&#x00107;&#263;LATIN SMALL LETTER C WITH ACUTE
Ĉ&Ccirc;&#x00108;&#264;LATIN CAPITAL LETTER C WITH CIRCUMFLEX
ĉ&ccirc;&#x00109;&#265;LATIN SMALL LETTER C WITH CIRCUMFLEX
Ċ&Cdot;&#x0010A;&#266;LATIN CAPITAL LETTER C WITH DOT ABOVE
ċ&cdot;&#x0010B;&#267;LATIN SMALL LETTER C WITH DOT ABOVE
Č&Ccaron;&#x0010C;&#268;LATIN CAPITAL LETTER C WITH CARON
č&ccaron;&#x0010D;&#269;LATIN SMALL LETTER C WITH CARON
Ď&Dcaron;&#x0010E;&#270;LATIN CAPITAL LETTER D WITH CARON
ď&dcaron;&#x0010F;&#271;LATIN SMALL LETTER D WITH CARON
Đ&Dstrok;&#x00110;&#272;LATIN CAPITAL LETTER D WITH STROKE
đ&dstrok;&#x00111;&#273;LATIN SMALL LETTER D WITH STROKE
Ē&Emacr;&#x00112;&#274;LATIN CAPITAL LETTER E WITH MACRON
ē&emacr;&#x00113;&#275;LATIN SMALL LETTER E WITH MACRON
Ė&Edot;&#x00116;&#278;LATIN CAPITAL LETTER E WITH DOT ABOVE
ė&edot;&#x00117;&#279;LATIN SMALL LETTER E WITH DOT ABOVE
Ę&Eogon;&#x00118;&#280;LATIN CAPITAL LETTER E WITH OGONEK
ę&eogon;&#x00119;&#281;LATIN SMALL LETTER E WITH OGONEK
Ě&Ecaron;&#x0011A;&#282;LATIN CAPITAL LETTER E WITH CARON
ě&ecaron;&#x0011B;&#283;LATIN SMALL LETTER E WITH CARON
Ĝ&Gcirc;&#x0011C;&#284;LATIN CAPITAL LETTER G WITH CIRCUMFLEX
ĝ&gcirc;&#x0011D;&#285;LATIN SMALL LETTER G WITH CIRCUMFLEX
Ğ&Gbreve;&#x0011E;&#286;LATIN CAPITAL LETTER G WITH BREVE
ğ&gbreve;&#x0011F;&#287;LATIN SMALL LETTER G WITH BREVE
Ġ&Gdot;&#x00120;&#288;LATIN CAPITAL LETTER G WITH DOT ABOVE
ġ&gdot;&#x00121;&#289;LATIN SMALL LETTER G WITH DOT ABOVE
Ģ&Gcedil;&#x00122;&#290;LATIN CAPITAL LETTER G WITH CEDILLA
Ĥ&Hcirc;&#x00124;&#292;LATIN CAPITAL LETTER H WITH CIRCUMFLEX
ĥ&hcirc;&#x00125;&#293;LATIN SMALL LETTER H WITH CIRCUMFLEX
Ħ&Hstrok;&#x00126;&#294;LATIN CAPITAL LETTER H WITH STROKE
ħ&hstrok;&#x00127;&#295;LATIN SMALL LETTER H WITH STROKE
Ĩ&Itilde;&#x00128;&#296;LATIN CAPITAL LETTER I WITH TILDE
ĩ&itilde;&#x00129;&#297;LATIN SMALL LETTER I WITH TILDE
Ī&Imacr;&#x0012A;&#298;LATIN CAPITAL LETTER I WITH MACRON
ī&imacr;&#x0012B;&#299;LATIN SMALL LETTER I WITH MACRON
Į&Iogon;&#x0012E;&#302;LATIN CAPITAL LETTER I WITH OGONEK
į&iogon;&#x0012F;&#303;LATIN SMALL LETTER I WITH OGONEK
İ&Idot;&#x00130;&#304;LATIN CAPITAL LETTER I WITH DOT ABOVE
ı&imath; &inodot;&#x00131;&#305;LATIN SMALL LETTER DOTLESS I
IJ&IJlig;&#x00132;&#306;LATIN CAPITAL LIGATURE IJ
ij&ijlig;&#x00133;&#307;LATIN SMALL LIGATURE IJ
Ĵ&Jcirc;&#x00134;&#308;LATIN CAPITAL LETTER J WITH CIRCUMFLEX
ĵ&jcirc;&#x00135;&#309;LATIN SMALL LETTER J WITH CIRCUMFLEX
Ķ&Kcedil;&#x00136;&#310;LATIN CAPITAL LETTER K WITH CEDILLA
ķ&kcedil;&#x00137;&#311;LATIN SMALL LETTER K WITH CEDILLA
ĸ&kgreen;&#x00138;&#312;LATIN SMALL LETTER KRA
Ĺ&Lacute;&#x00139;&#313;LATIN CAPITAL LETTER L WITH ACUTE
ĺ&lacute;&#x0013A;&#314;LATIN SMALL LETTER L WITH ACUTE
Ļ&Lcedil;&#x0013B;&#315;LATIN CAPITAL LETTER L WITH CEDILLA
ļ&lcedil;&#x0013C;&#316;LATIN SMALL LETTER L WITH CEDILLA
Ľ&Lcaron;&#x0013D;&#317;LATIN CAPITAL LETTER L WITH CARON
ľ&lcaron;&#x0013E;&#318;LATIN SMALL LETTER L WITH CARON
Ŀ&Lmidot;&#x0013F;&#319;LATIN CAPITAL LETTER L WITH MIDDLE DOT
ŀ&lmidot;&#x00140;&#320;LATIN SMALL LETTER L WITH MIDDLE DOT
Ł&Lstrok;&#x00141;&#321;LATIN CAPITAL LETTER L WITH STROKE
ł&lstrok;&#x00142;&#322;LATIN SMALL LETTER L WITH STROKE
Ń&Nacute;&#x00143;&#323;LATIN CAPITAL LETTER N WITH ACUTE
ń&nacute;&#x00144;&#324;LATIN SMALL LETTER N WITH ACUTE
Ņ&Ncedil;&#x00145;&#325;LATIN CAPITAL LETTER N WITH CEDILLA
ņ&ncedil;&#x00146;&#326;LATIN SMALL LETTER N WITH CEDILLA
Ň&Ncaron;&#x00147;&#327;LATIN CAPITAL LETTER N WITH CARON
ň&ncaron;&#x00148;&#328;LATIN SMALL LETTER N WITH CARON
ʼn&napos;&#x00149;&#329;LATIN SMALL LETTER N PRECEDED BY APOSTROPHE
Ŋ&ENG;&#x0014A;&#330;LATIN CAPITAL LETTER ENG
ŋ&eng;&#x0014B;&#331;LATIN SMALL LETTER ENG
Ō&Omacr;&#x0014C;&#332;LATIN CAPITAL LETTER O WITH MACRON
ō&omacr;&#x0014D;&#333;LATIN SMALL LETTER O WITH MACRON
Ő&Odblac;&#x00150;&#336;LATIN CAPITAL LETTER O WITH DOUBLE ACUTE
ő&odblac;&#x00151;&#337;LATIN SMALL LETTER O WITH DOUBLE ACUTE
Œ&OElig;&#x00152;&#338;LATIN CAPITAL LIGATURE OE
œ&oelig;&#x00153;&#339;LATIN SMALL LIGATURE OE
Ŕ&Racute;&#x00154;&#340;LATIN CAPITAL LETTER R WITH ACUTE
ŕ&racute;&#x00155;&#341;LATIN SMALL LETTER R WITH ACUTE
Ŗ&Rcedil;&#x00156;&#342;LATIN CAPITAL LETTER R WITH CEDILLA
ŗ&rcedil;&#x00157;&#343;LATIN SMALL LETTER R WITH CEDILLA
Ř&Rcaron;&#x00158;&#344;LATIN CAPITAL LETTER R WITH CARON
ř&rcaron;&#x00159;&#345;LATIN SMALL LETTER R WITH CARON
Ś&Sacute;&#x0015A;&#346;LATIN CAPITAL LETTER S WITH ACUTE
ś&sacute;&#x0015B;&#347;LATIN SMALL LETTER S WITH ACUTE
Ŝ&Scirc;&#x0015C;&#348;LATIN CAPITAL LETTER S WITH CIRCUMFLEX
ŝ&scirc;&#x0015D;&#349;LATIN SMALL LETTER S WITH CIRCUMFLEX
Ş&Scedil;&#x0015E;&#350;LATIN CAPITAL LETTER S WITH CEDILLA
ş&scedil;&#x0015F;&#351;LATIN SMALL LETTER S WITH CEDILLA
Š&Scaron;&#x00160;&#352;LATIN CAPITAL LETTER S WITH CARON
š&scaron;&#x00161;&#353;LATIN SMALL LETTER S WITH CARON
Ţ&Tcedil;&#x00162;&#354;LATIN CAPITAL LETTER T WITH CEDILLA
ţ&tcedil;&#x00163;&#355;LATIN SMALL LETTER T WITH CEDILLA
Ť&Tcaron;&#x00164;&#356;LATIN CAPITAL LETTER T WITH CARON
ť&tcaron;&#x00165;&#357;LATIN SMALL LETTER T WITH CARON
Ŧ&Tstrok;&#x00166;&#358;LATIN CAPITAL LETTER T WITH STROKE
ŧ&tstrok;&#x00167;&#359;LATIN SMALL LETTER T WITH STROKE
Ũ&Utilde;&#x00168;&#360;LATIN CAPITAL LETTER U WITH TILDE
ũ&utilde;&#x00169;&#361;LATIN SMALL LETTER U WITH TILDE
Ū&Umacr;&#x0016A;&#362;LATIN CAPITAL LETTER U WITH MACRON
ū&umacr;&#x0016B;&#363;LATIN SMALL LETTER U WITH MACRON
Ŭ&Ubreve;&#x0016C;&#364;LATIN CAPITAL LETTER U WITH BREVE
ŭ&ubreve;&#x0016D;&#365;LATIN SMALL LETTER U WITH BREVE
Ů&Uring;&#x0016E;&#366;LATIN CAPITAL LETTER U WITH RING ABOVE
ů&uring;&#x0016F;&#367;LATIN SMALL LETTER U WITH RING ABOVE
Ű&Udblac;&#x00170;&#368;LATIN CAPITAL LETTER U WITH DOUBLE ACUTE
ű&udblac;&#x00171;&#369;LATIN SMALL LETTER U WITH DOUBLE ACUTE
Ų&Uogon;&#x00172;&#370;LATIN CAPITAL LETTER U WITH OGONEK
ų&uogon;&#x00173;&#371;LATIN SMALL LETTER U WITH OGONEK
Ŵ&Wcirc;&#x00174;&#372;LATIN CAPITAL LETTER W WITH CIRCUMFLEX
ŵ&wcirc;&#x00175;&#373;LATIN SMALL LETTER W WITH CIRCUMFLEX
Ŷ&Ycirc;&#x00176;&#374;LATIN CAPITAL LETTER Y WITH CIRCUMFLEX
ŷ&ycirc;&#x00177;&#375;LATIN SMALL LETTER Y WITH CIRCUMFLEX
Ÿ&Yuml;&#x00178;&#376;LATIN CAPITAL LETTER Y WITH DIAERESIS
Ź&Zacute;&#x00179;&#377;LATIN CAPITAL LETTER Z WITH ACUTE
ź&zacute;&#x0017A;&#378;LATIN SMALL LETTER Z WITH ACUTE
Ż&Zdot;&#x0017B;&#379;LATIN CAPITAL LETTER Z WITH DOT ABOVE
ż&zdot;&#x0017C;&#380;LATIN SMALL LETTER Z WITH DOT ABOVE
Ž&Zcaron;&#x0017D;&#381;LATIN CAPITAL LETTER Z WITH CARON
ž&zcaron;&#x0017E;&#382;LATIN SMALL LETTER Z WITH CARON
ƒ&fnof;&#x00192;&#402;LATIN SMALL LETTER F WITH HOOK
Ƶ&imped;&#x001B5;&#437;LATIN CAPITAL LETTER Z WITH STROKE
ǵ&gacute;&#x001F5;&#501;LATIN SMALL LETTER G WITH ACUTE
ȷ&jmath;&#x00237;&#567;LATIN SMALL LETTER DOTLESS J
ˆ&circ;&#x002C6;&#710;MODIFIER LETTER CIRCUMFLEX ACCENT
ˇ&caron; &Hacek;&#x002C7;&#711;CARON
˘&breve; &Breve;&#x002D8;&#728;BREVE
˙&dot; &DiacriticalDot;&#x002D9;&#729;DOT ABOVE
˚&ring;&#x002DA;&#730;RING ABOVE
˛&ogon;&#x002DB;&#731;OGONEK
˜&tilde; &DiacriticalTilde;&#x002DC;&#732;SMALL TILDE
˝&dblac; &DiacriticalDoubleAcute;&#x002DD;&#733;DOUBLE ACUTE ACCENT
̑&DownBreve;&#x00311;&#785;COMBINING INVERTED BREVE
̲&UnderBar;&#x00332;&#818;COMBINING LOW LINE
Α&Alpha;&#x00391;&#913;GREEK CAPITAL LETTER ALPHA
Β&Beta;&#x00392;&#914;GREEK CAPITAL LETTER BETA
Γ&Gamma;&#x00393;&#915;GREEK CAPITAL LETTER GAMMA
Δ&Delta;&#x00394;&#916;GREEK CAPITAL LETTER DELTA
Ε&Epsilon;&#x00395;&#917;GREEK CAPITAL LETTER EPSILON
Ζ&Zeta;&#x00396;&#918;GREEK CAPITAL LETTER ZETA
Η&Eta;&#x00397;&#919;GREEK CAPITAL LETTER ETA
Θ&Theta;&#x00398;&#920;GREEK CAPITAL LETTER THETA
Ι&Iota;&#x00399;&#921;GREEK CAPITAL LETTER IOTA
Κ&Kappa;&#x0039A;&#922;GREEK CAPITAL LETTER KAPPA
Λ&Lambda;&#x0039B;&#923;GREEK CAPITAL LETTER LAMDA
Μ&Mu;&#x0039C;&#924;GREEK CAPITAL LETTER MU
Ν&Nu;&#x0039D;&#925;GREEK CAPITAL LETTER NU
Ξ&Xi;&#x0039E;&#926;GREEK CAPITAL LETTER XI
Ο&Omicron;&#x0039F;&#927;GREEK CAPITAL LETTER OMICRON
Π&Pi;&#x003A0;&#928;GREEK CAPITAL LETTER PI
Ρ&Rho;&#x003A1;&#929;GREEK CAPITAL LETTER RHO
Σ&Sigma;&#x003A3;&#931;GREEK CAPITAL LETTER SIGMA
Τ&Tau;&#x003A4;&#932;GREEK CAPITAL LETTER TAU
Υ&Upsilon;&#x003A5;&#933;GREEK CAPITAL LETTER UPSILON
Φ&Phi;&#x003A6;&#934;GREEK CAPITAL LETTER PHI
Χ&Chi;&#x003A7;&#935;GREEK CAPITAL LETTER CHI
Ψ&Psi;&#x003A8;&#936;GREEK CAPITAL LETTER PSI
Ω&Omega;&#x003A9;&#937;GREEK CAPITAL LETTER OMEGA
α&alpha;&#x003B1;&#945;GREEK SMALL LETTER ALPHA
β&beta;&#x003B2;&#946;GREEK SMALL LETTER BETA
γ&gamma;&#x003B3;&#947;GREEK SMALL LETTER GAMMA
δ&delta;&#x003B4;&#948;GREEK SMALL LETTER DELTA
ε&epsiv; &varepsilon; &epsilon;&#x003B5;&#949;GREEK SMALL LETTER EPSILON
ζ&zeta;&#x003B6;&#950;GREEK SMALL LETTER ZETA
η&eta;&#x003B7;&#951;GREEK SMALL LETTER ETA
θ&theta;&#x003B8;&#952;GREEK SMALL LETTER THETA
ι&iota;&#x003B9;&#953;GREEK SMALL LETTER IOTA
κ&kappa;&#x003BA;&#954;GREEK SMALL LETTER KAPPA
λ&lambda;&#x003BB;&#955;GREEK SMALL LETTER LAMDA
μ&mu;&#x003BC;&#956;GREEK SMALL LETTER MU
ν&nu;&#x003BD;&#957;GREEK SMALL LETTER NU
ξ&xi;&#x003BE;&#958;GREEK SMALL LETTER XI
ο&omicron;&#x003BF;&#959;GREEK SMALL LETTER OMICRON
π&pi;&#x003C0;&#960;GREEK SMALL LETTER PI
ρ&rho;&#x003C1;&#961;GREEK SMALL LETTER RHO
ς&sigmav; &varsigma; &sigmaf;&#x003C2;&#962;GREEK SMALL LETTER FINAL SIGMA
σ&sigma;&#x003C3;&#963;GREEK SMALL LETTER SIGMA
τ&tau;&#x003C4;&#964;GREEK SMALL LETTER TAU
υ&upsi; &upsilon;&#x003C5;&#965;GREEK SMALL LETTER UPSILON
φ&phi; &phiv; &varphi;&#x003C6;&#966;GREEK SMALL LETTER PHI
χ&chi;&#x003C7;&#967;GREEK SMALL LETTER CHI
ψ&psi;&#x003C8;&#968;GREEK SMALL LETTER PSI
ω&omega;&#x003C9;&#969;GREEK SMALL LETTER OMEGA
ϑ&thetav; &vartheta; &thetasym;&#x003D1;&#977;GREEK THETA SYMBOL
ϒ&Upsi; &upsih;&#x003D2;&#978;GREEK UPSILON WITH HOOK SYMBOL
ϕ&straightphi;&#x003D5;&#981;GREEK PHI SYMBOL
ϖ&piv; &varpi;&#x003D6;&#982;GREEK PI SYMBOL
Ϝ&Gammad;&#x003DC;&#988;GREEK LETTER DIGAMMA
ϝ&gammad; &digamma;&#x003DD;&#989;GREEK SMALL LETTER DIGAMMA
ϰ&kappav; &varkappa;&#x003F0;&#1008;GREEK KAPPA SYMBOL
ϱ&rhov; &varrho;&#x003F1;&#1009;GREEK RHO SYMBOL
ϵ&epsi; &straightepsilon;&#x003F5;&#1013;GREEK LUNATE EPSILON SYMBOL
϶&bepsi; &backepsilon;&#x003F6;&#1014;GREEK REVERSED LUNATE EPSILON SYMBOL
Ё&IOcy;&#x00401;&#1025;CYRILLIC CAPITAL LETTER IO
Ђ&DJcy;&#x00402;&#1026;CYRILLIC CAPITAL LETTER DJE
Ѓ&GJcy;&#x00403;&#1027;CYRILLIC CAPITAL LETTER GJE
Є&Jukcy;&#x00404;&#1028;CYRILLIC CAPITAL LETTER UKRAINIAN IE
Ѕ&DScy;&#x00405;&#1029;CYRILLIC CAPITAL LETTER DZE
І&Iukcy;&#x00406;&#1030;CYRILLIC CAPITAL LETTER BYELORUSSIAN-UKRAINIAN I
Ї&YIcy;&#x00407;&#1031;CYRILLIC CAPITAL LETTER YI
Ј&Jsercy;&#x00408;&#1032;CYRILLIC CAPITAL LETTER JE
Љ&LJcy;&#x00409;&#1033;CYRILLIC CAPITAL LETTER LJE
Њ&NJcy;&#x0040A;&#1034;CYRILLIC CAPITAL LETTER NJE
Ћ&TSHcy;&#x0040B;&#1035;CYRILLIC CAPITAL LETTER TSHE
Ќ&KJcy;&#x0040C;&#1036;CYRILLIC CAPITAL LETTER KJE
Ў&Ubrcy;&#x0040E;&#1038;CYRILLIC CAPITAL LETTER SHORT U
Џ&DZcy;&#x0040F;&#1039;CYRILLIC CAPITAL LETTER DZHE
А&Acy;&#x00410;&#1040;CYRILLIC CAPITAL LETTER A
Б&Bcy;&#x00411;&#1041;CYRILLIC CAPITAL LETTER BE
В&Vcy;&#x00412;&#1042;CYRILLIC CAPITAL LETTER VE
Г&Gcy;&#x00413;&#1043;CYRILLIC CAPITAL LETTER GHE
Д&Dcy;&#x00414;&#1044;CYRILLIC CAPITAL LETTER DE
Е&IEcy;&#x00415;&#1045;CYRILLIC CAPITAL LETTER IE
Ж&ZHcy;&#x00416;&#1046;CYRILLIC CAPITAL LETTER ZHE
З&Zcy;&#x00417;&#1047;CYRILLIC CAPITAL LETTER ZE
И&Icy;&#x00418;&#1048;CYRILLIC CAPITAL LETTER I
Й&Jcy;&#x00419;&#1049;CYRILLIC CAPITAL LETTER SHORT I
К&Kcy;&#x0041A;&#1050;CYRILLIC CAPITAL LETTER KA
Л&Lcy;&#x0041B;&#1051;CYRILLIC CAPITAL LETTER EL
М&Mcy;&#x0041C;&#1052;CYRILLIC CAPITAL LETTER EM
Н&Ncy;&#x0041D;&#1053;CYRILLIC CAPITAL LETTER EN
О&Ocy;&#x0041E;&#1054;CYRILLIC CAPITAL LETTER O
П&Pcy;&#x0041F;&#1055;CYRILLIC CAPITAL LETTER PE
Р&Rcy;&#x00420;&#1056;CYRILLIC CAPITAL LETTER ER
С&Scy;&#x00421;&#1057;CYRILLIC CAPITAL LETTER ES
Т&Tcy;&#x00422;&#1058;CYRILLIC CAPITAL LETTER TE
У&Ucy;&#x00423;&#1059;CYRILLIC CAPITAL LETTER U
Ф&Fcy;&#x00424;&#1060;CYRILLIC CAPITAL LETTER EF
Х&KHcy;&#x00425;&#1061;CYRILLIC CAPITAL LETTER HA
Ц&TScy;&#x00426;&#1062;CYRILLIC CAPITAL LETTER TSE
Ч&CHcy;&#x00427;&#1063;CYRILLIC CAPITAL LETTER CHE
Ш&SHcy;&#x00428;&#1064;CYRILLIC CAPITAL LETTER SHA
Щ&SHCHcy;&#x00429;&#1065;CYRILLIC CAPITAL LETTER SHCHA
Ъ&HARDcy;&#x0042A;&#1066;CYRILLIC CAPITAL LETTER HARD SIGN
Ы&Ycy;&#x0042B;&#1067;CYRILLIC CAPITAL LETTER YERU
Ь&SOFTcy;&#x0042C;&#1068;CYRILLIC CAPITAL LETTER SOFT SIGN
Э&Ecy;&#x0042D;&#1069;CYRILLIC CAPITAL LETTER E
Ю&YUcy;&#x0042E;&#1070;CYRILLIC CAPITAL LETTER YU
Я&YAcy;&#x0042F;&#1071;CYRILLIC CAPITAL LETTER YA
а&acy;&#x00430;&#1072;CYRILLIC SMALL LETTER A
б&bcy;&#x00431;&#1073;CYRILLIC SMALL LETTER BE
в&vcy;&#x00432;&#1074;CYRILLIC SMALL LETTER VE
г&gcy;&#x00433;&#1075;CYRILLIC SMALL LETTER GHE
д&dcy;&#x00434;&#1076;CYRILLIC SMALL LETTER DE
е&iecy;&#x00435;&#1077;CYRILLIC SMALL LETTER IE
ж&zhcy;&#x00436;&#1078;CYRILLIC SMALL LETTER ZHE
з&zcy;&#x00437;&#1079;CYRILLIC SMALL LETTER ZE
и&icy;&#x00438;&#1080;CYRILLIC SMALL LETTER I
й&jcy;&#x00439;&#1081;CYRILLIC SMALL LETTER SHORT I
к&kcy;&#x0043A;&#1082;CYRILLIC SMALL LETTER KA
л&lcy;&#x0043B;&#1083;CYRILLIC SMALL LETTER EL
м&mcy;&#x0043C;&#1084;CYRILLIC SMALL LETTER EM
н&ncy;&#x0043D;&#1085;CYRILLIC SMALL LETTER EN
о&ocy;&#x0043E;&#1086;CYRILLIC SMALL LETTER O
п&pcy;&#x0043F;&#1087;CYRILLIC SMALL LETTER PE
р&rcy;&#x00440;&#1088;CYRILLIC SMALL LETTER ER
с&scy;&#x00441;&amp;#1089;CYRILLIC SMALL LETTER ES
т&tcy;&#x00442;&#1090;CYRILLIC SMALL LETTER TE
у&ucy;&#x00443;&#1091;CYRILLIC SMALL LETTER U
ф&fcy;&#x00444;&#1092;CYRILLIC SMALL LETTER EF
х&khcy;&#x00445;&#1093;CYRILLIC SMALL LETTER HA
ц&tscy;&#x00446;&#1094;CYRILLIC SMALL LETTER TSE
ч&chcy;&#x00447;&#1095;CYRILLIC SMALL LETTER CHE
ш&shcy;&#x00448;&#1096;CYRILLIC SMALL LETTER SHA
щ&shchcy;&#x00449;&#1097;CYRILLIC SMALL LETTER SHCHA
ъ&hardcy;&#x0044A;&#1098;CYRILLIC SMALL LETTER HARD SIGN
ы&ycy;&#x0044B;&#1099;CYRILLIC SMALL LETTER YERU
ь&softcy;&#x0044C;&#1100;CYRILLIC SMALL LETTER SOFT SIGN
э&ecy;&#x0044D;&#1101;CYRILLIC SMALL LETTER E
ю&yucy;&#x0044E;&#1102;CYRILLIC SMALL LETTER YU
я&yacy;&#x0044F;&#1103;CYRILLIC SMALL LETTER YA
ё&iocy;&#x00451;&#1105;CYRILLIC SMALL LETTER IO
ђ&djcy;&#x00452;&#1106;CYRILLIC SMALL LETTER DJE
ѓ&gjcy;&#x00453;&#1107;CYRILLIC SMALL LETTER GJE
є&jukcy;&#x00454;&#1108;CYRILLIC SMALL LETTER UKRAINIAN IE
ѕ&dscy;&#x00455;&#1109;CYRILLIC SMALL LETTER DZE
і&iukcy;&#x00456;&#1110;CYRILLIC SMALL LETTER BYELORUSSIAN-UKRAINIAN I
ї&yicy;&#x00457;&#1111;CYRILLIC SMALL LETTER YI
ј&jsercy;&#x00458;&#1112;CYRILLIC SMALL LETTER JE
љ&ljcy;&#x00459;&#1113;CYRILLIC SMALL LETTER LJE
њ&njcy;&#x0045A;&#1114;CYRILLIC SMALL LETTER NJE
ћ&tshcy;&#x0045B;&#1115;CYRILLIC SMALL LETTER TSHE
ќ&kjcy;&#x0045C;&#1116;CYRILLIC SMALL LETTER KJE
ў&ubrcy;&#x0045E;&#1118;CYRILLIC SMALL LETTER SHORT U
џ&dzcy;&#x0045F;&#1119;CYRILLIC SMALL LETTER DZHE
&ensp;&#x02002;&#8194;EN SPACE
&emsp;&#x02003;&#8195;EM SPACE
&emsp13;&#x02004;&#8196;THREE-PER-EM SPACE
&emsp14;&#x02005;&#8197;FOUR-PER-EM SPACE
&numsp;&#x02007;&#8199;FIGURE SPACE
&puncsp;&#x02008;&#8200;PUNCTUATION SPACE
&thinsp; &ThinSpace;&#x02009;&#8201;THIN SPACE
&hairsp; &VeryThinSpace;&#x0200A;&#8202;HAIR SPACE
&ZeroWidthSpace; &NegativeVeryThinSpace; &NegativeThinSpace; &NegativeMediumSpace; &NegativeThickSpace;&#x0200B;&#8203;ZERO WIDTH SPACE
&zwnj;&#x0200C;&#8204;ZERO WIDTH NON-JOINER
&zwj;&#x0200D;&#8205;ZERO WIDTH JOINER
&lrm;&#x0200E;&#8206;LEFT-TO-RIGHT MARK
&rlm;&#x0200F;&#8207;RIGHT-TO-LEFT MARK
&hyphen; &dash;&#x02010;&#8208;HYPHEN
&ndash;&#x02013;&#8211;EN DASH
&mdash;&#x02014;&#8212;EM DASH
&horbar;&#x02015;&#8213;HORIZONTAL BAR
&Verbar; &Vert;&#x02016;&#8214;DOUBLE VERTICAL LINE
&lsquo; &OpenCurlyQuote;&#x02018;&#8216;LEFT SINGLE QUOTATION MARK
&rsquo; &rsquor; &CloseCurlyQuote;&#x02019;&#8217;RIGHT SINGLE QUOTATION MARK
&lsquor; &sbquo;&#x0201A;&#8218;SINGLE LOW-9 QUOTATION MARK
&ldquo; &OpenCurlyDoubleQuote;&#x0201C;&#8220;LEFT DOUBLE QUOTATION MARK
&rdquo; &rdquor; &CloseCurlyDoubleQuote;&#x0201D;&#8221;RIGHT DOUBLE QUOTATION MARK
&ldquor; &bdquo;&#x0201E;&#8222;DOUBLE LOW-9 QUOTATION MARK
&dagger;&#x02020;&#8224;DAGGER
&Dagger; &ddagger;&#x02021;&#8225;DOUBLE DAGGER
&bull; &bullet;&#x02022;&#8226;BULLET
&nldr;&#x02025;&#8229;TWO DOT LEADER
&hellip; &mldr;&#x02026;&#8230;HORIZONTAL ELLIPSIS
&permil;&#x02030;&#8240;PER MILLE SIGN
&pertenk;&#x02031;&#8241;PER TEN THOUSAND SIGN
&prime;&#x02032;&#8242;PRIME
&Prime;&#x02033;&#8243;DOUBLE PRIME
&tprime;&#x02034;&#8244;TRIPLE PRIME
&bprime; &backprime;&#x02035;&#8245;REVERSED PRIME
&lsaquo;&#x02039;&#8249;SINGLE LEFT-POINTING ANGLE QUOTATION MARK
&rsaquo;&#x0203A;&#8250;SINGLE RIGHT-POINTING ANGLE QUOTATION MARK
&oline;&#x0203E;&#8254;OVERLINE
&caret;&#x02041;&#8257;CARET INSERTION POINT
&hybull;&#x02043;&#8259;HYPHEN BULLET
&frasl;&#x02044;&#8260;FRACTION SLASH
&bsemi;&#x0204F;&#8271;REVERSED SEMICOLON
&qprime;&#x02057;&#8279;QUADRUPLE PRIME
&MediumSpace;&#x0205F;&#8287;MEDIUM MATHEMATICAL SPACE
&NoBreak;&#x02060;&#8288;WORD JOINER
&ApplyFunction; &af;&#x02061;&#8289;FUNCTION APPLICATION
&InvisibleTimes; &it;&#x02062;&#8290;INVISIBLE TIMES
&InvisibleComma; &ic;&#x02063;&#8291;INVISIBLE SEPARATOR
&euro;&#x020AC;&#8364;EURO SIGN
&tdot; &TripleDot;&#x020DB;&#8411;COMBINING THREE DOTS ABOVE
&DotDot;&#x020DC;&#8412;COMBINING FOUR DOTS ABOVE
&Copf; &complexes;&#x02102;&#8450;DOUBLE-STRUCK CAPITAL C
&incare;&#x02105;&#8453;CARE OF
&gscr;&#x0210A;&#8458;SCRIPT SMALL G
&hamilt; &HilbertSpace; &Hscr;&#x0210B;&#8459;SCRIPT CAPITAL H
&Hfr; &Poincareplane;&#x0210C;&#8460;BLACK-LETTER CAPITAL H
&quaternions; &Hopf;&#x0210D;&#8461;DOUBLE-STRUCK CAPITAL H
&planckh;&#x0210E;&#8462;PLANCK CONSTANT
&planck; &hbar; &plankv; &hslash;&#x0210F;&#8463;PLANCK CONSTANT OVER TWO PI
&Iscr; &imagline;&#x02110;&#8464;SCRIPT CAPITAL I
&image; &Im; &imagpart; &Ifr;&#x02111;&#8465;BLACK-LETTER CAPITAL I
&Lscr; &lagran; &Laplacetrf;&#x02112;&#8466;SCRIPT CAPITAL L
&ell;&#x02113;&#8467;SCRIPT SMALL L
&Nopf; &naturals;&#x02115;&#8469;DOUBLE-STRUCK CAPITAL N
&numero;&#x02116;&#8470;NUMERO SIGN
&copysr;&#x02117;&#8471;SOUND RECORDING COPYRIGHT
&weierp; &wp;&#x02118;&#8472;SCRIPT CAPITAL P
&Popf; &primes;&#x02119;&#8473;DOUBLE-STRUCK CAPITAL P
&rationals; &Qopf;&#x0211A;&#8474;DOUBLE-STRUCK CAPITAL Q
&Rscr; &realine;&#x0211B;&#8475;SCRIPT CAPITAL R
&real; &Re; &realpart; &Rfr;&#x0211C;&#8476;BLACK-LETTER CAPITAL R
&reals; &Ropf;&#x0211D;&#8477;DOUBLE-STRUCK CAPITAL R
&rx;&#x0211E;&#8478;PRESCRIPTION TAKE
&trade; &TRADE;&#x02122;&#8482;TRADE MARK SIGN
&integers; &Zopf;&#x02124;&#8484;DOUBLE-STRUCK CAPITAL Z
&ohm;&#x02126;&#8486;OHM SIGN
&mho;&#x02127;&#8487;INVERTED OHM SIGN
&Zfr; &zeetrf;&#x02128;&#8488;BLACK-LETTER CAPITAL Z
&iiota;&#x02129;&#8489;TURNED GREEK SMALL LETTER IOTA
&angst;&#x0212B;&#8491;ANGSTROM SIGN
&bernou; &Bernoullis; &Bscr;&#x0212C;&#8492;SCRIPT CAPITAL B
&Cfr; &Cayleys;&#x0212D;&#8493;BLACK-LETTER CAPITAL C
&escr;&#x0212F;&#8495;SCRIPT SMALL E
&Escr; &expectation;&#x02130;&#8496;SCRIPT CAPITAL E
&Fscr; &Fouriertrf;&#x02131;&#8497;SCRIPT CAPITAL F
&phmmat; &Mellintrf; &Mscr;&#x02133;&#8499;SCRIPT CAPITAL M
&order; &orderof; &oscr;&#x02134;&#8500;SCRIPT SMALL O
&alefsym; &aleph;&#x02135;&#8501;ALEF SYMBOL
&beth;&#x02136;&#8502;BET SYMBOL
&gimel;&#x02137;&#8503;GIMEL SYMBOL
&daleth;&#x02138;&#8504;DALET SYMBOL
&CapitalDifferentialD; &DD;&#x02145;&#8517;DOUBLE-STRUCK ITALIC CAPITAL D
&DifferentialD; &dd;&#x02146;&#8518;DOUBLE-STRUCK ITALIC SMALL D
&ExponentialE; &exponentiale; &ee;&#x02147;&#8519;DOUBLE-STRUCK ITALIC SMALL E
&ImaginaryI; &ii;&#x02148;&#8520;DOUBLE-STRUCK ITALIC SMALL I
&frac13;&#x02153;&#8531;VULGAR FRACTION ONE THIRD
&frac23;&#x02154;&#8532;VULGAR FRACTION TWO THIRDS
&frac15;&#x02155;&#8533;VULGAR FRACTION ONE FIFTH
&frac25;&#x02156;&#8534;VULGAR FRACTION TWO FIFTHS
&frac35;&#x02157;&#8535;VULGAR FRACTION THREE FIFTHS
&frac45;&#x02158;&#8536;VULGAR FRACTION FOUR FIFTHS
&frac16;&#x02159;&#8537;VULGAR FRACTION ONE SIXTH
&frac56;&#x0215A;&#8538;VULGAR FRACTION FIVE SIXTHS
&frac18;&#x0215B;&#8539;VULGAR FRACTION ONE EIGHTH
&frac38;&#x0215C;&#8540;VULGAR FRACTION THREE EIGHTHS
&frac58;&#x0215D;&#8541;VULGAR FRACTION FIVE EIGHTHS
&frac78;&#x0215E;&#8542;VULGAR FRACTION SEVEN EIGHTHS
&larr; &leftarrow; &LeftArrow; &slarr; &ShortLeftArrow;&#x02190;&#8592;LEFTWARDS ARROW
&uarr; &uparrow; &UpArrow; &ShortUpArrow;&#x02191;&#8593;UPWARDS ARROW
&rarr; &rightarrow; &RightArrow; &srarr; &ShortRightArrow;&#x02192;&#8594;RIGHTWARDS ARROW
&darr; &downarrow; &DownArrow; &ShortDownArrow;&#x02193;&#8595;DOWNWARDS ARROW
&harr; &leftrightarrow; &LeftRightArrow;&#x02194;&#8596;LEFT RIGHT ARROW
&varr; &updownarrow; &UpDownArrow;&#x02195;&#8597;UP DOWN ARROW
&nwarr; &UpperLeftArrow; &nwarrow;&#x02196;&#8598;NORTH WEST ARROW
&nearr; &UpperRightArrow; &nearrow;&#x02197;&#8599;NORTH EAST ARROW
&searr; &searrow; &LowerRightArrow;&#x02198;&#8600;SOUTH EAST ARROW
&swarr; &swarrow; &LowerLeftArrow;&#x02199;&#8601;SOUTH WEST ARROW
&nlarr; &nleftarrow;&#x0219A;&#8602;LEFTWARDS ARROW WITH STROKE
&nrarr; &nrightarrow;&#x0219B;&#8603;RIGHTWARDS ARROW WITH STROKE
&rarrw; &rightsquigarrow;&#x0219D;&#8605;RIGHTWARDS WAVE ARROW
&Larr; &twoheadleftarrow;&#x0219E;&#8606;LEFTWARDS TWO HEADED ARROW
&Uarr;&#x0219F;&#8607;UPWARDS TWO HEADED ARROW
&Rarr; &twoheadrightarrow;&#x021A0;&#8608;RIGHTWARDS TWO HEADED ARROW
&Darr;&#x021A1;&#8609;DOWNWARDS TWO HEADED ARROW
&larrtl; &leftarrowtail;&#x021A2;&#8610;LEFTWARDS ARROW WITH TAIL
&rarrtl; &rightarrowtail;&#x021A3;&#8611;RIGHTWARDS ARROW WITH TAIL
&LeftTeeArrow; &mapstoleft;&#x021A4;&#8612;LEFTWARDS ARROW FROM BAR
&UpTeeArrow; &mapstoup;&#x021A5;&#8613;UPWARDS ARROW FROM BAR
&map; &RightTeeArrow; &mapsto;&#x021A6;&#8614;RIGHTWARDS ARROW FROM BAR
&DownTeeArrow; &mapstodown;&#x021A7;&#8615;DOWNWARDS ARROW FROM BAR
&larrhk; &hookleftarrow;&#x021A9;&#8617;LEFTWARDS ARROW WITH HOOK
&rarrhk; &hookrightarrow;&#x021AA;&#8618;RIGHTWARDS ARROW WITH HOOK
&larrlp; &looparrowleft;&#x021AB;&#8619;LEFTWARDS ARROW WITH LOOP
&rarrlp; &looparrowright;&#x021AC;&#8620;RIGHTWARDS ARROW WITH LOOP
&harrw; &leftrightsquigarrow;&#x021AD;&#8621;LEFT RIGHT WAVE ARROW
&nharr; &nleftrightarrow;&#x021AE;&#8622;LEFT RIGHT ARROW WITH STROKE
&lsh; &Lsh;&#x021B0;&#8624;UPWARDS ARROW WITH TIP LEFTWARDS
&rsh; &Rsh;&#x021B1;&#8625;UPWARDS ARROW WITH TIP RIGHTWARDS
&ldsh;&#x021B2;&#8626;DOWNWARDS ARROW WITH TIP LEFTWARDS
&rdsh;&#x021B3;&#8627;DOWNWARDS ARROW WITH TIP RIGHTWARDS
&crarr;&#x021B5;&#8629;DOWNWARDS ARROW WITH CORNER LEFTWARDS
&cularr; &curvearrowleft;&#x021B6;&#8630;ANTICLOCKWISE TOP SEMICIRCLE ARROW
&curarr; &curvearrowright;&#x021B7;&#8631;CLOCKWISE TOP SEMICIRCLE ARROW
&olarr; &circlearrowleft;&#x021BA;&#8634;ANTICLOCKWISE OPEN CIRCLE ARROW
&orarr; &circlearrowright;&#x021BB;&#8635;CLOCKWISE OPEN CIRCLE ARROW
&lharu; &LeftVector; &leftharpoonup;&#x021BC;&#8636;LEFTWARDS HARPOON WITH BARB UPWARDS
&lhard; &leftharpoondown; &DownLeftVector;&#x021BD;&#8637;LEFTWARDS HARPOON WITH BARB DOWNWARDS
&uharr; &upharpoonright; &RightUpVector;&#x021BE;&#8638;UPWARDS HARPOON WITH BARB RIGHTWARDS
&uharl; &upharpoonleft; &LeftUpVector;&#x021BF;&#8639;UPWARDS HARPOON WITH BARB LEFTWARDS
&rharu; &RightVector; &rightharpoonup;&#x021C0;&#8640;RIGHTWARDS HARPOON WITH BARB UPWARDS
&rhard; &rightharpoondown; &DownRightVector;&#x021C1;&#8641;RIGHTWARDS HARPOON WITH BARB DOWNWARDS
&dharr; &RightDownVector; &downharpoonright;&#x021C2;&#8642;DOWNWARDS HARPOON WITH BARB RIGHTWARDS
&dharl; &LeftDownVector; &downharpoonleft;&#x021C3;&#8643;DOWNWARDS HARPOON WITH BARB LEFTWARDS
&rlarr; &rightleftarrows; &RightArrowLeftArrow;&#x021C4;&#8644;RIGHTWARDS ARROW OVER LEFTWARDS ARROW
&udarr; &UpArrowDownArrow;&#x021C5;&#8645;UPWARDS ARROW LEFTWARDS OF DOWNWARDS ARROW
&lrarr; &leftrightarrows; &LeftArrowRightArrow;&#x021C6;&#8646;LEFTWARDS ARROW OVER RIGHTWARDS ARROW
&llarr; &leftleftarrows;&#x021C7;&#8647;LEFTWARDS PAIRED ARROWS
&uuarr; &upuparrows;&#x021C8;&#8648;UPWARDS PAIRED ARROWS
&rrarr; &rightrightarrows;&#x021C9;&#8649;RIGHTWARDS PAIRED ARROWS
&ddarr; &downdownarrows;&#x021CA;&#8650;DOWNWARDS PAIRED ARROWS
&lrhar; &ReverseEquilibrium; &leftrightharpoons;&#x021CB;&#8651;LEFTWARDS HARPOON OVER RIGHTWARDS HARPOON
&rlhar; &rightleftharpoons; &Equilibrium;&#x021CC;&#8652;RIGHTWARDS HARPOON OVER LEFTWARDS HARPOON
&nlArr; &nLeftarrow;&#x021CD;&#8653;LEFTWARDS DOUBLE ARROW WITH STROKE
&nhArr; &nLeftrightarrow;&#x021CE;&#8654;LEFT RIGHT DOUBLE ARROW WITH STROKE
&nrArr; &nRightarrow;&#x021CF;&#8655;RIGHTWARDS DOUBLE ARROW WITH STROKE
&lArr; &Leftarrow; &DoubleLeftArrow;&#x021D0;&#8656;LEFTWARDS DOUBLE ARROW
&uArr; &Uparrow; &DoubleUpArrow;&#x021D1;&#8657;UPWARDS DOUBLE ARROW
&rArr; &Rightarrow; &Implies; &DoubleRightArrow;&#x021D2;&#8658;RIGHTWARDS DOUBLE ARROW
&dArr; &Downarrow; &DoubleDownArrow;&#x021D3;&#8659;DOWNWARDS DOUBLE ARROW
&hArr; &Leftrightarrow; &DoubleLeftRightArrow; &iff;&#x021D4;&#8660;LEFT RIGHT DOUBLE ARROW
&vArr; &Updownarrow; &DoubleUpDownArrow;&#x021D5;&#8661;UP DOWN DOUBLE ARROW
&nwArr;&#x021D6;&#8662;NORTH WEST DOUBLE ARROW
&neArr;&#x021D7;&#8663;NORTH EAST DOUBLE ARROW
&seArr;&#x021D8;&#8664;SOUTH EAST DOUBLE ARROW
&swArr;&#x021D9;&#8665;SOUTH WEST DOUBLE ARROW
&lAarr; &Lleftarrow;&#x021DA;&#8666;LEFTWARDS TRIPLE ARROW
&rAarr; &Rrightarrow;&#x021DB;&#8667;RIGHTWARDS TRIPLE ARROW
&zigrarr;&#x021DD;&#8669;RIGHTWARDS SQUIGGLE ARROW
&larrb; &LeftArrowBar;&#x021E4;&#8676;LEFTWARDS ARROW TO BAR
&rarrb; &RightArrowBar;&#x021E5;&#8677;RIGHTWARDS ARROW TO BAR
&duarr; &DownArrowUpArrow;&#x021F5;&#8693;DOWNWARDS ARROW LEFTWARDS OF UPWARDS ARROW
&loarr;&#x021FD;&#8701;LEFTWARDS OPEN-HEADED ARROW
&roarr;&#x021FE;&#8702;RIGHTWARDS OPEN-HEADED ARROW
&hoarr;&#x021FF;&#8703;LEFT RIGHT OPEN-HEADED ARROW
&forall; &ForAll;&#x02200;&#8704;FOR ALL
&comp; &complement;&#x02201;&#8705;COMPLEMENT
&part; &PartialD;&#x02202;&#8706;PARTIAL DIFFERENTIAL
&exist; &Exists;&#x02203;&#8707;THERE EXISTS
&nexist; &NotExists; &nexists;&#x02204;&#8708;THERE DOES NOT EXIST
&empty; &emptyset; &emptyv; &varnothing;&#x02205;&#8709;EMPTY SET
&nabla; &Del;&#x02207;&#8711;NABLA
&isin; &isinv; &Element; &in;&#x02208;&#8712;ELEMENT OF
&notin; &NotElement; &notinva;&#x02209;&#8713;NOT AN ELEMENT OF
&niv; &ReverseElement; &ni; &SuchThat;&#x0220B;&#8715;CONTAINS AS MEMBER
&notni; &notniva; &NotReverseElement;&#x0220C;&#8716;DOES NOT CONTAIN AS MEMBER
&prod; &Product;&#x0220F;&#8719;N-ARY PRODUCT
&coprod; &Coproduct;&#x02210;&#8720;N-ARY COPRODUCT
&sum; &Sum;&#x02211;&#8721;N-ARY SUMMATION
&minus;&#x02212;&#8722;MINUS SIGN
&mnplus; &mp; &MinusPlus;&#x02213;&#8723;MINUS-OR-PLUS SIGN
&plusdo; &dotplus;&#x02214;&#8724;DOT PLUS
&setmn; &setminus; &Backslash; &ssetmn; &smallsetminus;&#x02216;&#8726;SET MINUS
&lowast;&#x02217;&#8727;ASTERISK OPERATOR
&compfn; &SmallCircle;&#x02218;&#8728;RING OPERATOR
&radic; &Sqrt;&#x0221A;&#8730;SQUARE ROOT
&prop; &propto; &Proportional; &vprop; &varpropto;&#x0221D;&#8733;PROPORTIONAL TO
&infin;&#x0221E;&#8734;INFINITY
&angrt;&#x0221F;&#8735;RIGHT ANGLE
&ang; &angle;&#x02220;&#8736;ANGLE
&angmsd; &measuredangle;&#x02221;&#8737;MEASURED ANGLE
&angsph;&#x02222;&#8738;SPHERICAL ANGLE
&mid; &VerticalBar; &smid; &shortmid;&#x02223;&#8739;DIVIDES
&nmid; &NotVerticalBar; &nsmid; &nshortmid;&#x02224;&#8740;DOES NOT DIVIDE
&par; &parallel; &DoubleVerticalBar; &spar; &shortparallel;&#x02225;&#8741;PARALLEL TO
&npar; &nparallel; &NotDoubleVerticalBar; &nspar; &nshortparallel;&#x02226;&#8742;NOT PARALLEL TO
&and; &wedge;&#x02227;&#8743;LOGICAL AND
&or; &vee;&#x02228;&#8744;LOGICAL OR
&cap;&#x02229;&#8745;INTERSECTION
&cup;&#x0222A;&#8746;UNION
&int; &Integral;&#x0222B;&#8747;INTEGRAL
&Int;&#x0222C;&#8748;DOUBLE INTEGRAL
&tint; &iiint;&#x0222D;&#8749;TRIPLE INTEGRAL
&conint; &oint; &ContourIntegral;&#x0222E;&#8750;CONTOUR INTEGRAL
&Conint; &DoubleContourIntegral;&#x0222F;&#8751;SURFACE INTEGRAL
&Cconint;&#x02230;&#8752;VOLUME INTEGRAL
&cwint;&#x02231;&#8753;CLOCKWISE INTEGRAL
&cwconint; &ClockwiseContourIntegral;&#x02232;&#8754;CLOCKWISE CONTOUR INTEGRAL
&awconint; &CounterClockwiseContourIntegral;&#x02233;&#8755;ANTICLOCKWISE CONTOUR INTEGRAL
&there4; &therefore; &Therefore;&#x02234;&#8756;THEREFORE
&becaus; &because; &Because;&#x02235;&#8757;BECAUSE
&ratio;&#x02236;&#8758;RATIO
&Colon; &Proportion;&#x02237;&#8759;PROPORTION
&minusd; &dotminus;&#x02238;&#8760;DOT MINUS
&mDDot;&#x0223A;&#8762;GEOMETRIC PROPORTION
&homtht;&#x0223B;&#8763;HOMOTHETIC
&sim; &Tilde; &thksim; &thicksim;&#x0223C;&#8764;TILDE OPERATOR
&bsim; &backsim;&#x0223D;&#8765;REVERSED TILDE
&ac; &mstpos;&#x0223E;&#8766;INVERTED LAZY S
&acd;&#x0223F;&#8767;SINE WAVE
&wreath; &VerticalTilde; &wr;&#x02240;&#8768;WREATH PRODUCT
&nsim; &NotTilde;&#x02241;&#8769;NOT TILDE
&esim; &EqualTilde; &eqsim;&#x02242;&#8770;MINUS TILDE
&sime; &TildeEqual; &simeq;&#x02243;&#8771;ASYMPTOTICALLY EQUAL TO
&nsime; &nsimeq; &NotTildeEqual;&#x02244;&#8772;NOT ASYMPTOTICALLY EQUAL TO
&cong; &TildeFullEqual;&#x02245;&#8773;APPROXIMATELY EQUAL TO
&simne;&#x02246;&#8774;APPROXIMATELY BUT NOT ACTUALLY EQUAL TO
&ncong; &NotTildeFullEqual;&#x02247;&#8775;NEITHER APPROXIMATELY NOR ACTUALLY EQUAL TO
&asymp; &ap; &TildeTilde; &approx; &thkap; &thickapprox;&#x02248;&#8776;ALMOST EQUAL TO
&nap; &NotTildeTilde; &napprox;&#x02249;&#8777;NOT ALMOST EQUAL TO
&ape; &approxeq;&#x0224A;&#8778;ALMOST EQUAL OR EQUAL TO
&apid;&#x0224B;&#8779;TRIPLE TILDE
&bcong; &backcong;&#x0224C;&#8780;ALL EQUAL TO
&asympeq; &CupCap;&#x0224D;&#8781;EQUIVALENT TO
&bump; &HumpDownHump; &Bumpeq;&#x0224E;&#8782;GEOMETRICALLY EQUIVALENT TO
&bumpe; &HumpEqual; &bumpeq;&#x0224F;&#8783;DIFFERENCE BETWEEN
&esdot; &DotEqual; &doteq;&#x02250;&#8784;APPROACHES THE LIMIT
&eDot; &doteqdot;&#x02251;&#8785;GEOMETRICALLY EQUAL TO
&efDot; &fallingdotseq;&#x02252;&#8786;APPROXIMATELY EQUAL TO OR THE IMAGE OF
&erDot; &risingdotseq;&#x02253;&#8787;IMAGE OF OR APPROXIMATELY EQUAL TO
&colone; &coloneq; &Assign;&#x02254;&#8788;COLON EQUALS
&ecolon; &eqcolon;&#x02255;&#8789;EQUALS COLON
&ecir; &eqcirc;&#x02256;&#8790;RING IN EQUAL TO
&cire; &circeq;&#x02257;&#8791;RING EQUAL TO
&wedgeq;&#x02259;&#8793;ESTIMATES
&veeeq;&#x0225A;&#8794;EQUIANGULAR TO
&trie; &triangleq;&#x0225C;&#8796;DELTA EQUAL TO
&equest; &questeq;&#x0225F;&#8799;QUESTIONED EQUAL TO
&ne; &NotEqual;&#x02260;&#8800;NOT EQUAL TO
&equiv; &Congruent;&#x02261;&#8801;IDENTICAL TO
&nequiv; &NotCongruent;&#x02262;&#8802;NOT IDENTICAL TO
&le; &leq;&#x02264;&#8804;LESS-THAN OR EQUAL TO
&ge; &GreaterEqual; &geq;&#x02265;&#8805;GREATER-THAN OR EQUAL TO
&lE; &LessFullEqual; &leqq;&#x02266;&#8806;LESS-THAN OVER EQUAL TO
&gE; &GreaterFullEqual; &geqq;&#x02267;&#8807;GREATER-THAN OVER EQUAL TO
&lnE; &lneqq;&#x02268;&#8808;LESS-THAN BUT NOT EQUAL TO
&gnE; &gneqq;&#x02269;&#8809;GREATER-THAN BUT NOT EQUAL TO
&Lt; &NestedLessLess; &ll;&#x0226A;&#8810;MUCH LESS-THAN
&Gt; &NestedGreaterGreater; &gg;&#x0226B;&#8811;MUCH GREATER-THAN
&twixt; &between;&#x0226C;&#8812;BETWEEN
&NotCupCap;&#x0226D;&#8813;NOT EQUIVALENT TO
&nlt; &NotLess; &nless;&#x0226E;&#8814;NOT LESS-THAN
&ngt; &NotGreater; &ngtr;&#x0226F;&#8815;NOT GREATER-THAN
&nle; &NotLessEqual; &nleq;&#x02270;&#8816;NEITHER LESS-THAN NOR EQUAL TO
&nge; &NotGreaterEqual; &ngeq;&#x02271;&#8817;NEITHER GREATER-THAN NOR EQUAL TO
&lsim; &LessTilde; &lesssim;&#x02272;&#8818;LESS-THAN OR EQUIVALENT TO
&gsim; &gtrsim; &GreaterTilde;&#x02273;&#8819;GREATER-THAN OR EQUIVALENT TO
&nlsim; &NotLessTilde;&#x02274;&#8820;NEITHER LESS-THAN NOR EQUIVALENT TO
&ngsim; &NotGreaterTilde;&#x02275;&#8821;NEITHER GREATER-THAN NOR EQUIVALENT TO
&lg; &lessgtr; &LessGreater;&#x02276;&#8822;LESS-THAN OR GREATER-THAN
&gl; &gtrless; &GreaterLess;&#x02277;&#8823;GREATER-THAN OR LESS-THAN
&ntlg; &NotLessGreater;&#x02278;&#8824;NEITHER LESS-THAN NOR GREATER-THAN
&ntgl; &NotGreaterLess;&#x02279;&#8825;NEITHER GREATER-THAN NOR LESS-THAN
&pr; &Precedes; &prec;&#x0227A;&#8826;PRECEDES
&sc; &Succeeds; &succ;&#x0227B;&#8827;SUCCEEDS
&prcue; &PrecedesSlantEqual; &preccurlyeq;&#x0227C;&#8828;PRECEDES OR EQUAL TO
&sccue; &SucceedsSlantEqual; &succcurlyeq;&#x0227D;&#8829;SUCCEEDS OR EQUAL TO
&prsim; &precsim; &PrecedesTilde;&#x0227E;&#8830;PRECEDES OR EQUIVALENT TO
&scsim; &succsim; &SucceedsTilde;&#x0227F;&#8831;SUCCEEDS OR EQUIVALENT TO
&npr; &nprec; &NotPrecedes;&#x02280;&#8832;DOES NOT PRECEDE
&nsc; &nsucc; &NotSucceeds;&#x02281;&#8833;DOES NOT SUCCEED
&sub; &subset;&#x02282;&#8834;SUBSET OF
&sup; &supset; &Superset;&#x02283;&#8835;SUPERSET OF
&nsub;&#x02284;&#8836;NOT A SUBSET OF
&nsup;&#x02285;&#8837;NOT A SUPERSET OF
&sube; &SubsetEqual; &subseteq;&#x02286;&#8838;SUBSET OF OR EQUAL TO
&supe; &supseteq; &SupersetEqual;&#x02287;&#8839;SUPERSET OF OR EQUAL TO
&nsube; &nsubseteq; &NotSubsetEqual;&#x02288;&#8840;NEITHER A SUBSET OF NOR EQUAL TO
&nsupe; &nsupseteq; &NotSupersetEqual;&#x02289;&#8841;NEITHER A SUPERSET OF NOR EQUAL TO
&subne; &subsetneq;&#x0228A;&#8842;SUBSET OF WITH NOT EQUAL TO
&supne; &supsetneq;&#x0228B;&#8843;SUPERSET OF WITH NOT EQUAL TO
&cupdot;&#x0228D;&#8845;MULTISET MULTIPLICATION
&uplus; &UnionPlus;&#x0228E;&#8846;MULTISET UNION
&sqsub; &SquareSubset; &sqsubset;&#x0228F;&#8847;SQUARE IMAGE OF
&sqsup; &SquareSuperset; &sqsupset;&#x02290;&#8848;SQUARE ORIGINAL OF
&sqsube; &SquareSubsetEqual; &sqsubseteq;&#x02291;&#8849;SQUARE IMAGE OF OR EQUAL TO
&sqsupe; &SquareSupersetEqual; &sqsupseteq;&#x02292;&#8850;SQUARE ORIGINAL OF OR EQUAL TO
&sqcap; &SquareIntersection;&#x02293;&#8851;SQUARE CAP
&sqcup; &SquareUnion;&#x02294;&#8852;SQUARE CUP
&oplus; &CirclePlus;&#x02295;&#8853;CIRCLED PLUS
&ominus; &CircleMinus;&#x02296;&#8854;CIRCLED MINUS
&otimes; &CircleTimes;&#x02297;&#8855;CIRCLED TIMES
&osol;&#x02298;&#8856;CIRCLED DIVISION SLASH
&odot; &CircleDot;&#x02299;&#8857;CIRCLED DOT OPERATOR
&ocir; &circledcirc;&#x0229A;&#8858;CIRCLED RING OPERATOR
&oast; &circledast;&#x0229B;&#8859;CIRCLED ASTERISK OPERATOR
&odash; &circleddash;&#x0229D;&#8861;CIRCLED DASH
&plusb; &boxplus;&#x0229E;&#8862;SQUARED PLUS
&minusb; &boxminus;&#x0229F;&#8863;SQUARED MINUS
&timesb; &boxtimes;&#x022A0;&#8864;SQUARED TIMES
&sdotb; &dotsquare;&#x022A1;&#8865;SQUARED DOT OPERATOR
&vdash; &RightTee;&#x022A2;&#8866;RIGHT TACK
&dashv; &LeftTee;&#x022A3;&#8867;LEFT TACK
&top; &DownTee;&#x022A4;&#8868;DOWN TACK
&bottom; &bot; &perp; &UpTee;&#x022A5;&#8869;UP TACK
&models;&#x022A7;&#8871;MODELS
&vDash; &DoubleRightTee;&#x022A8;&#8872;TRUE
&Vdash;&#x022A9;&#8873;FORCES
&Vvdash;&#x022AA;&#8874;TRIPLE VERTICAL BAR RIGHT TURNSTILE
&VDash;&#x022AB;&#8875;DOUBLE VERTICAL BAR DOUBLE RIGHT TURNSTILE
&nvdash;&#x022AC;&#8876;DOES NOT PROVE
&nvDash;&#x022AD;&#8877;NOT TRUE
&nVdash;&#x022AE;&#8878;DOES NOT FORCE
&nVDash;&#x022AF;&#8879;NEGATED DOUBLE VERTICAL BAR DOUBLE RIGHT TURNSTILE
&prurel;&#x022B0;&#8880;PRECEDES UNDER RELATION
&vltri; &vartriangleleft; &LeftTriangle;&#x022B2;&#8882;NORMAL SUBGROUP OF
&vrtri; &vartriangleright; &RightTriangle;&#x022B3;&#8883;CONTAINS AS NORMAL SUBGROUP
&ltrie; &trianglelefteq; &LeftTriangleEqual;&#x022B4;&#8884;NORMAL SUBGROUP OF OR EQUAL TO
&rtrie; &trianglerighteq; &RightTriangleEqual;&#x022B5;&#8885;CONTAINS AS NORMAL SUBGROUP OR EQUAL TO
&origof;&#x022B6;&#8886;ORIGINAL OF
&imof;&#x022B7;&#8887;IMAGE OF
&mumap; &multimap;&#x022B8;&#8888;MULTIMAP
&hercon;&#x022B9;&#8889;HERMITIAN CONJUGATE MATRIX
&intcal; &intercal;&#x022BA;&#8890;INTERCALATE
&veebar;&#x022BB;&#8891;XOR
&barvee;&#x022BD;&#8893;NOR
&angrtvb;&#x022BE;&#8894;RIGHT ANGLE WITH ARC
&lrtri;&#x022BF;&#8895;RIGHT TRIANGLE
&xwedge; &Wedge; &bigwedge;&#x022C0;&#8896;N-ARY LOGICAL AND
&xvee; &Vee; &bigvee;&#x022C1;&#8897;N-ARY LOGICAL OR
&xcap; &Intersection; &bigcap;&#x022C2;&#8898;N-ARY INTERSECTION
&xcup; &Union; &bigcup;&#x022C3;&#8899;N-ARY UNION
&diam; &diamond; &Diamond;&#x022C4;&#8900;DIAMOND OPERATOR
&sdot;&#x022C5;&#8901;DOT OPERATOR
&sstarf; &Star;&#x022C6;&#8902;STAR OPERATOR
&divonx; &divideontimes;&#x022C7;&#8903;DIVISION TIMES
&bowtie;&#x022C8;&#8904;BOWTIE
&ltimes;&#x022C9;&#8905;LEFT NORMAL FACTOR SEMIDIRECT PRODUCT
&rtimes;&#x022CA;&#8906;RIGHT NORMAL FACTOR SEMIDIRECT PRODUCT
&lthree; &leftthreetimes;&#x022CB;&#8907;LEFT SEMIDIRECT PRODUCT
&rthree; &rightthreetimes;&#x022CC;&#8908;RIGHT SEMIDIRECT PRODUCT
&bsime; &backsimeq;&#x022CD;&#8909;REVERSED TILDE EQUALS
&cuvee; &curlyvee;&#x022CE;&#8910;CURLY LOGICAL OR
&cuwed; &curlywedge;&#x022CF;&#8911;CURLY LOGICAL AND
&Sub; &Subset;&#x022D0;&#8912;DOUBLE SUBSET
&Sup; &Supset;&#x022D1;&#8913;DOUBLE SUPERSET
&Cap;&#x022D2;&#8914;DOUBLE INTERSECTION
&Cup;&#x022D3;&#8915;DOUBLE UNION
&fork; &pitchfork;&#x022D4;&#8916;PITCHFORK
&epar;&#x022D5;&#8917;EQUAL AND PARALLEL TO
&ltdot; &lessdot;&#x022D6;&#8918;LESS-THAN WITH DOT
&gtdot; &gtrdot;&#x022D7;&#8919;GREATER-THAN WITH DOT
&Ll;&#x022D8;&#8920;VERY MUCH LESS-THAN
&Gg; &ggg;&#x022D9;&#8921;VERY MUCH GREATER-THAN
&leg; &LessEqualGreater; &lesseqgtr;&#x022DA;&#8922;LESS-THAN EQUAL TO OR GREATER-THAN
&gel; &gtreqless; &GreaterEqualLess;&#x022DB;&#8923;GREATER-THAN EQUAL TO OR LESS-THAN
&cuepr; &curlyeqprec;&#x022DE;&#8926;EQUAL TO OR PRECEDES
&cuesc; &curlyeqsucc;&#x022DF;&#8927;EQUAL TO OR SUCCEEDS
&nprcue; &NotPrecedesSlantEqual;&#x022E0;&#8928;DOES NOT PRECEDE OR EQUAL
&nsccue; &NotSucceedsSlantEqual;&#x022E1;&#8929;DOES NOT SUCCEED OR EQUAL
&nsqsube; &NotSquareSubsetEqual;&#x022E2;&#8930;NOT SQUARE IMAGE OF OR EQUAL TO
&nsqsupe; &NotSquareSupersetEqual;&#x022E3;&#8931;NOT SQUARE ORIGINAL OF OR EQUAL TO
&lnsim;&#x022E6;&#8934;LESS-THAN BUT NOT EQUIVALENT TO
&gnsim;&#x022E7;&#8935;GREATER-THAN BUT NOT EQUIVALENT TO
&prnsim; &precnsim;&#x022E8;&#8936;PRECEDES BUT NOT EQUIVALENT TO
&scnsim; &succnsim;&#x022E9;&#8937;SUCCEEDS BUT NOT EQUIVALENT TO
&nltri; &ntriangleleft; &NotLeftTriangle;&#x022EA;&#8938;NOT NORMAL SUBGROUP OF
&nrtri; &ntriangleright; &NotRightTriangle;&#x022EB;&#8939;DOES NOT CONTAIN AS NORMAL SUBGROUP
&nltrie; &ntrianglelefteq; &NotLeftTriangleEqual;&#x022EC;&#8940;NOT NORMAL SUBGROUP OF OR EQUAL TO
&nrtrie; &ntrianglerighteq; &NotRightTriangleEqual;&#x022ED;&#8941;DOES NOT CONTAIN AS NORMAL SUBGROUP OR EQUAL
&vellip;&#x022EE;&#8942;VERTICAL ELLIPSIS
&ctdot;&#x022EF;&#8943;MIDLINE HORIZONTAL ELLIPSIS
&utdot;&#x022F0;&#8944;UP RIGHT DIAGONAL ELLIPSIS
&dtdot;&#x022F1;&#8945;DOWN RIGHT DIAGONAL ELLIPSIS
&disin;&#x022F2;&#8946;ELEMENT OF WITH LONG HORIZONTAL STROKE
&isinsv;&#x022F3;&#8947;ELEMENT OF WITH VERTICAL BAR AT END OF HORIZONTAL STROKE
&isins;&#x022F4;&#8948;SMALL ELEMENT OF WITH VERTICAL BAR AT END OF HORIZONTAL STROKE
&isindot;&#x022F5;&#8949;ELEMENT OF WITH DOT ABOVE
&notinvc;&#x022F6;&#8950;ELEMENT OF WITH OVERBAR
&notinvb;&#x022F7;&#8951;SMALL ELEMENT OF WITH OVERBAR
&isinE;&#x022F9;&#8953;ELEMENT OF WITH TWO HORIZONTAL STROKES
&nisd;&#x022FA;&#8954;CONTAINS WITH LONG HORIZONTAL STROKE
&xnis;&#x022FB;&#8955;CONTAINS WITH VERTICAL BAR AT END OF HORIZONTAL STROKE
&nis;&#x022FC;&#8956;SMALL CONTAINS WITH VERTICAL BAR AT END OF HORIZONTAL STROKE
&notnivc;&#x022FD;&#8957;CONTAINS WITH OVERBAR
&notnivb;&#x022FE;&#8958;SMALL CONTAINS WITH OVERBAR
&barwed; &barwedge;&#x02305;&#8965;PROJECTIVE
&Barwed; &doublebarwedge;&#x02306;&#8966;PERSPECTIVE
&lceil; &LeftCeiling;&#x02308;&#8968;LEFT CEILING
&rceil; &RightCeiling;&#x02309;&#8969;RIGHT CEILING
&lfloor; &LeftFloor;&#x0230A;&#8970;LEFT FLOOR
&rfloor; &RightFloor;&#x0230B;&#8971;RIGHT FLOOR
&drcrop;&#x0230C;&#8972;BOTTOM RIGHT CROP
&dlcrop;&#x0230D;&#8973;BOTTOM LEFT CROP
&urcrop;&#x0230E;&#8974;TOP RIGHT CROP
&ulcrop;&#x0230F;&#8975;TOP LEFT CROP
&bnot;&#x02310;&#8976;REVERSED NOT SIGN
&profline;&#x02312;&#8978;ARC
&profsurf;&#x02313;&#8979;SEGMENT
&telrec;&#x02315;&#8981;TELEPHONE RECORDER
&target;&#x02316;&#8982;POSITION INDICATOR
&ulcorn; &ulcorner;&#x0231C;&#8988;TOP LEFT CORNER
&urcorn; &urcorner;&#x0231D;&#8989;TOP RIGHT CORNER
&dlcorn; &llcorner;&#x0231E;&#8990;BOTTOM LEFT CORNER
&drcorn; &lrcorner;&#x0231F;&#8991;BOTTOM RIGHT CORNER
&frown; &sfrown;&#x02322;&#8994;FROWN
&smile; &ssmile;&#x02323;&#8995;SMILE
&cylcty;&#x0232D;&#9005;CYLINDRICITY
&profalar;&#x0232E;&#9006;ALL AROUND-PROFILE
&topbot;&#x02336;&#9014;APL FUNCTIONAL SYMBOL I-BEAM
&ovbar;&#x0233D;&#9021;APL FUNCTIONAL SYMBOL CIRCLE STILE
&solbar;&#x0233F;&#9023;APL FUNCTIONAL SYMBOL SLASH BAR
&angzarr;&#x0237C;&#9084;RIGHT ANGLE WITH DOWNWARDS ZIGZAG ARROW
&lmoust; &lmoustache;&#x023B0;&#9136;UPPER LEFT OR LOWER RIGHT CURLY BRACKET SECTION
&rmoust; &rmoustache;&#x023B1;&#9137;UPPER RIGHT OR LOWER LEFT CURLY BRACKET SECTION
&tbrk; &OverBracket;&#x023B4;&#9140;TOP SQUARE BRACKET
&bbrk; &UnderBracket;&#x023B5;&#9141;BOTTOM SQUARE BRACKET
&bbrktbrk;&#x023B6;&#9142;BOTTOM SQUARE BRACKET OVER TOP SQUARE BRACKET
&OverParenthesis;&#x023DC;&#9180;TOP PARENTHESIS
&UnderParenthesis;&#x023DD;&#9181;BOTTOM PARENTHESIS
&OverBrace;&#x023DE;&#9182;TOP CURLY BRACKET
&UnderBrace;&#x023DF;&#9183;BOTTOM CURLY BRACKET
&trpezium;&#x023E2;&#9186;WHITE TRAPEZIUM
&elinters;&#x023E7;&#9191;ELECTRICAL INTERSECTION
&blank;&#x02423;&#9251;OPEN BOX
&oS; &circledS;&#x024C8;&#9416;CIRCLED LATIN CAPITAL LETTER S
&boxh; &HorizontalLine;&#x02500;&#9472;BOX DRAWINGS LIGHT HORIZONTAL
&boxv;&#x02502;&#9474;BOX DRAWINGS LIGHT VERTICAL
&boxdr;&#x0250C;&#9484;BOX DRAWINGS LIGHT DOWN AND RIGHT
&boxdl;&#x02510;&#9488;BOX DRAWINGS LIGHT DOWN AND LEFT
&boxur;&#x02514;&#9492;BOX DRAWINGS LIGHT UP AND RIGHT
&boxul;&#x02518;&#9496;BOX DRAWINGS LIGHT UP AND LEFT
&boxvr;&#x0251C;&#9500;BOX DRAWINGS LIGHT VERTICAL AND RIGHT
&boxvl;&#x02524;&#9508;BOX DRAWINGS LIGHT VERTICAL AND LEFT
&boxhd;&#x0252C;&#9516;BOX DRAWINGS LIGHT DOWN AND HORIZONTAL
&boxhu;&#x02534;&#9524;BOX DRAWINGS LIGHT UP AND HORIZONTAL
&boxvh;&#x0253C;&#9532;BOX DRAWINGS LIGHT VERTICAL AND HORIZONTAL
&boxH;&#x02550;&#9552;BOX DRAWINGS DOUBLE HORIZONTAL
&boxV;&#x02551;&#9553;BOX DRAWINGS DOUBLE VERTICAL
&boxdR;&#x02552;&#9554;BOX DRAWINGS DOWN SINGLE AND RIGHT DOUBLE
&boxDr;&#x02553;&#9555;BOX DRAWINGS DOWN DOUBLE AND RIGHT SINGLE
&boxDR;&#x02554;&#9556;BOX DRAWINGS DOUBLE DOWN AND RIGHT
&boxdL;&#x02555;&#9557;BOX DRAWINGS DOWN SINGLE AND LEFT DOUBLE
&boxDl;&#x02556;&#9558;BOX DRAWINGS DOWN DOUBLE AND LEFT SINGLE
&boxDL;&#x02557;&#9559;BOX DRAWINGS DOUBLE DOWN AND LEFT
&boxuR;&#x02558;&#9560;BOX DRAWINGS UP SINGLE AND RIGHT DOUBLE
&boxUr;&#x02559;&#9561;BOX DRAWINGS UP DOUBLE AND RIGHT SINGLE
&boxUR;&#x0255A;&#9562;BOX DRAWINGS DOUBLE UP AND RIGHT
&boxuL;&#x0255B;&#9563;BOX DRAWINGS UP SINGLE AND LEFT DOUBLE
&boxUl;&#x0255C;&#9564;BOX DRAWINGS UP DOUBLE AND LEFT SINGLE
&boxUL;&#x0255D;&#9565;BOX DRAWINGS DOUBLE UP AND LEFT
&boxvR;&#x0255E;&#9566;BOX DRAWINGS VERTICAL SINGLE AND RIGHT DOUBLE
&boxVr;&#x0255F;&#9567;BOX DRAWINGS VERTICAL DOUBLE AND RIGHT SINGLE
&boxVR;&#x02560;&#9568;BOX DRAWINGS DOUBLE VERTICAL AND RIGHT
&boxvL;&#x02561;&#9569;BOX DRAWINGS VERTICAL SINGLE AND LEFT DOUBLE
&boxVl;&#x02562;&#9570;BOX DRAWINGS VERTICAL DOUBLE AND LEFT SINGLE
&boxVL;&#x02563;&#9571;BOX DRAWINGS DOUBLE VERTICAL AND LEFT
&boxHd;&#x02564;&#9572;BOX DRAWINGS DOWN SINGLE AND HORIZONTAL DOUBLE
&boxhD;&#x02565;&#9573;BOX DRAWINGS DOWN DOUBLE AND HORIZONTAL SINGLE
&boxHD;&#x02566;&#9574;BOX DRAWINGS DOUBLE DOWN AND HORIZONTAL
&boxHu;&#x02567;&#9575;BOX DRAWINGS UP SINGLE AND HORIZONTAL DOUBLE
&boxhU;&#x02568;&#9576;BOX DRAWINGS UP DOUBLE AND HORIZONTAL SINGLE
&boxHU;&#x02569;&#9577;BOX DRAWINGS DOUBLE UP AND HORIZONTAL
&boxvH;&#x0256A;&#9578;BOX DRAWINGS VERTICAL SINGLE AND HORIZONTAL DOUBLE
&boxVh;&#x0256B;&#9579;BOX DRAWINGS VERTICAL DOUBLE AND HORIZONTAL SINGLE
&boxVH;&#x0256C;&#9580;BOX DRAWINGS DOUBLE VERTICAL AND HORIZONTAL
&uhblk;&#x02580;&#9600;UPPER HALF BLOCK
&lhblk;&#x02584;&#9604;LOWER HALF BLOCK
&block;&#x02588;&#9608;FULL BLOCK
&blk14;&#x02591;&#9617;LIGHT SHADE
&blk12;&#x02592;&#9618;MEDIUM SHADE
&blk34;&#x02593;&#9619;DARK SHADE
&squ; &square; &Square;&#x025A1;&#9633;WHITE SQUARE
&squf; &squarf; &blacksquare; &FilledVerySmallSquare;&#x025AA;&#9642;BLACK SMALL SQUARE
&EmptyVerySmallSquare;&#x025AB;&#9643;WHITE SMALL SQUARE
&rect;&#x025AD;&#9645;WHITE RECTANGLE
&marker;&#x025AE;&#9646;BLACK VERTICAL RECTANGLE
&fltns;&#x025B1;&#9649;WHITE PARALLELOGRAM
&xutri; &bigtriangleup;&#x025B3;&#9651;WHITE UP-POINTING TRIANGLE
&utrif; &blacktriangle;&#x025B4;&#9652;BLACK UP-POINTING SMALL TRIANGLE
&utri; &triangle;&#x025B5;&#9653;WHITE UP-POINTING SMALL TRIANGLE
&rtrif; &blacktriangleright;&#x025B8;&#9656;BLACK RIGHT-POINTING SMALL TRIANGLE
&rtri; &triangleright;&#x025B9;&#9657;WHITE RIGHT-POINTING SMALL TRIANGLE
&xdtri; &bigtriangledown;&#x025BD;&#9661;WHITE DOWN-POINTING TRIANGLE
&dtrif; &blacktriangledown;&#x025BE;&#9662;BLACK DOWN-POINTING SMALL TRIANGLE
&dtri; &triangledown;&#x025BF;&#9663;WHITE DOWN-POINTING SMALL TRIANGLE
&ltrif; &blacktriangleleft;&#x025C2;&#9666;BLACK LEFT-POINTING SMALL TRIANGLE
&ltri; &triangleleft;&#x025C3;&#9667;WHITE LEFT-POINTING SMALL TRIANGLE
&loz; &lozenge;&#x025CA;&#9674;LOZENGE
&cir;&#x025CB;&#9675;WHITE CIRCLE
&tridot;&#x025EC;&#9708;WHITE UP-POINTING TRIANGLE WITH DOT
&xcirc; &bigcirc;&#x025EF;&#9711;LARGE CIRCLE
&ultri;&#x025F8;&#9720;UPPER LEFT TRIANGLE
&urtri;&#x025F9;&#9721;UPPER RIGHT TRIANGLE
&lltri;&#x025FA;&#9722;LOWER LEFT TRIANGLE
&EmptySmallSquare;&#x025FB;&#9723;WHITE MEDIUM SQUARE
&FilledSmallSquare;&#x025FC;&#9724;BLACK MEDIUM SQUARE
&starf; &bigstar;&#x02605;&#9733;BLACK STAR
&star;&#x02606;&#9734;WHITE STAR
&phone;&#x0260E;&#9742;BLACK TELEPHONE
&female;&#x02640;&#9792;FEMALE SIGN
&male;&#x02642;&#9794;MALE SIGN
&spades; &spadesuit;&#x02660;&#9824;BLACK SPADE SUIT
&clubs; &clubsuit;&#x02663;&#9827;BLACK CLUB SUIT
&hearts; &heartsuit;&#x02665;&#9829;BLACK HEART SUIT
&diams; &diamondsuit;&#x02666;&#9830;BLACK DIAMOND SUIT
&sung;&#x0266A;&#9834;EIGHTH NOTE
&flat;&#x0266D;&#9837;MUSIC FLAT SIGN
&natur; &natural;&#x0266E;&#9838;MUSIC NATURAL SIGN
&sharp;&#x0266F;&#9839;MUSIC SHARP SIGN
&check; &checkmark;&#x02713;&#10003;CHECK MARK
&cross;&#x02717;&#10007;BALLOT X
&malt; &maltese;&#x02720;&#10016;MALTESE CROSS
&sext;&#x02736;&#10038;SIX POINTED BLACK STAR
&VerticalSeparator;&#x02758;&#10072;LIGHT VERTICAL BAR
&lbbrk;&#x02772;&#10098;LIGHT LEFT TORTOISE SHELL BRACKET ORNAMENT
&rbbrk;&#x02773;&#10099;LIGHT RIGHT TORTOISE SHELL BRACKET ORNAMENT
&lobrk; &LeftDoubleBracket;&#x027E6;&#10214;MATHEMATICAL LEFT WHITE SQUARE BRACKET
&robrk; &RightDoubleBracket;&#x027E7;&#10215;MATHEMATICAL RIGHT WHITE SQUARE BRACKET
&lang; &LeftAngleBracket; &langle;&#x027E8;&#10216;MATHEMATICAL LEFT ANGLE BRACKET
&rang; &RightAngleBracket; &rangle;&#x027E9;&#10217;MATHEMATICAL RIGHT ANGLE BRACKET
&Lang;&#x027EA;&#10218;MATHEMATICAL LEFT DOUBLE ANGLE BRACKET
&Rang;&#x027EB;&#10219;MATHEMATICAL RIGHT DOUBLE ANGLE BRACKET
&loang;&#x027EC;&#10220;MATHEMATICAL LEFT WHITE TORTOISE SHELL BRACKET
&roang;&#x027ED;&#10221;MATHEMATICAL RIGHT WHITE TORTOISE SHELL BRACKET
&xlarr; &longleftarrow; &LongLeftArrow;&#x027F5;&#10229;LONG LEFTWARDS ARROW
&xrarr; &longrightarrow; &LongRightArrow;&#x027F6;&#10230;LONG RIGHTWARDS ARROW
&xharr; &longleftrightarrow; &LongLeftRightArrow;&#x027F7;&#10231;LONG LEFT RIGHT ARROW
&xlArr; &Longleftarrow; &DoubleLongLeftArrow;&#x027F8;&#10232;LONG LEFTWARDS DOUBLE ARROW
&xrArr; &Longrightarrow; &DoubleLongRightArrow;&#x027F9;&#10233;LONG RIGHTWARDS DOUBLE ARROW
&xhArr; &Longleftrightarrow; &DoubleLongLeftRightArrow;&#x027FA;&#10234;LONG LEFT RIGHT DOUBLE ARROW
&xmap; &longmapsto;&#x027FC;&#10236;LONG RIGHTWARDS ARROW FROM BAR
&dzigrarr;&#x027FF;&#10239;LONG RIGHTWARDS SQUIGGLE ARROW
&nvlArr;&#x02902;&#10498;LEFTWARDS DOUBLE ARROW WITH VERTICAL STROKE
&nvrArr;&#x02903;&#10499;RIGHTWARDS DOUBLE ARROW WITH VERTICAL STROKE
&nvHarr;&#x02904;&#10500;LEFT RIGHT DOUBLE ARROW WITH VERTICAL STROKE
&Map;&#x02905;&#10501;RIGHTWARDS TWO-HEADED ARROW FROM BAR
&lbarr;&#x0290C;&#10508;LEFTWARDS DOUBLE DASH ARROW
&rbarr; &bkarow;&#x0290D;&#10509;RIGHTWARDS DOUBLE DASH ARROW
&lBarr;&#x0290E;&#10510;LEFTWARDS TRIPLE DASH ARROW
&rBarr; &dbkarow;&#x0290F;&#10511;RIGHTWARDS TRIPLE DASH ARROW
&RBarr; &drbkarow;&#x02910;&#10512;RIGHTWARDS TWO-HEADED TRIPLE DASH ARROW
&DDotrahd;&#x02911;&#10513;RIGHTWARDS ARROW WITH DOTTED STEM
&UpArrowBar;&#x02912;&#10514;UPWARDS ARROW TO BAR
&DownArrowBar;&#x02913;&#10515;DOWNWARDS ARROW TO BAR
&Rarrtl;&#x02916;&#10518;RIGHTWARDS TWO-HEADED ARROW WITH TAIL
&latail;&#x02919;&#10521;LEFTWARDS ARROW-TAIL
&ratail;&#x0291A;&#10522;RIGHTWARDS ARROW-TAIL
&lAtail;&#x0291B;&#10523;LEFTWARDS DOUBLE ARROW-TAIL
&rAtail;&#x0291C;&#10524;RIGHTWARDS DOUBLE ARROW-TAIL
&larrfs;&#x0291D;&#10525;LEFTWARDS ARROW TO BLACK DIAMOND
&rarrfs;&#x0291E;&#10526;RIGHTWARDS ARROW TO BLACK DIAMOND
&larrbfs;&#x0291F;&#10527;LEFTWARDS ARROW FROM BAR TO BLACK DIAMOND
&rarrbfs;&#x02920;&#10528;RIGHTWARDS ARROW FROM BAR TO BLACK DIAMOND
&nwarhk;&#x02923;&#10531;NORTH WEST ARROW WITH HOOK
&nearhk;&#x02924;&#10532;NORTH EAST ARROW WITH HOOK
&searhk; &hksearow;&#x02925;&#10533;SOUTH EAST ARROW WITH HOOK
&swarhk; &hkswarow;&#x02926;&#10534;SOUTH WEST ARROW WITH HOOK
&nwnear;&#x02927;&#10535;NORTH WEST ARROW AND NORTH EAST ARROW
&nesear; &toea;&#x02928;&#10536;NORTH EAST ARROW AND SOUTH EAST ARROW
&seswar; &tosa;&#x02929;&#10537;SOUTH EAST ARROW AND SOUTH WEST ARROW
&swnwar;&#x0292A;&#10538;SOUTH WEST ARROW AND NORTH WEST ARROW
&rarrc;&#x02933;&#10547;WAVE ARROW POINTING DIRECTLY RIGHT
&cudarrr;&#x02935;&#10549;ARROW POINTING RIGHTWARDS THEN CURVING DOWNWARDS
&ldca;&#x02936;&#10550;ARROW POINTING DOWNWARDS THEN CURVING LEFTWARDS
&rdca;&#x02937;&#10551;ARROW POINTING DOWNWARDS THEN CURVING RIGHTWARDS
&cudarrl;&#x02938;&#10552;RIGHT-SIDE ARC CLOCKWISE ARROW
&larrpl;&#x02939;&#10553;LEFT-SIDE ARC ANTICLOCKWISE ARROW
&curarrm;&#x0293C;&#10556;TOP ARC CLOCKWISE ARROW WITH MINUS
&cularrp;&#x0293D;&#10557;TOP ARC ANTICLOCKWISE ARROW WITH PLUS
&rarrpl;&#x02945;&#10565;RIGHTWARDS ARROW WITH PLUS BELOW
&harrcir;&#x02948;&#10568;LEFT RIGHT ARROW THROUGH SMALL CIRCLE
&Uarrocir;&#x02949;&#10569;UPWARDS TWO-HEADED ARROW FROM SMALL CIRCLE
&lurdshar;&#x0294A;&#10570;LEFT BARB UP RIGHT BARB DOWN HARPOON
&ldrushar;&#x0294B;&#10571;LEFT BARB DOWN RIGHT BARB UP HARPOON
&LeftRightVector;&#x0294E;&#10574;LEFT BARB UP RIGHT BARB UP HARPOON
&RightUpDownVector;&#x0294F;&#10575;UP BARB RIGHT DOWN BARB RIGHT HARPOON
&DownLeftRightVector;&#x02950;&#10576;LEFT BARB DOWN RIGHT BARB DOWN HARPOON
&LeftUpDownVector;&#x02951;&#10577;UP BARB LEFT DOWN BARB LEFT HARPOON
&LeftVectorBar;&#x02952;&#10578;LEFTWARDS HARPOON WITH BARB UP TO BAR
&RightVectorBar;&#x02953;&#10579;RIGHTWARDS HARPOON WITH BARB UP TO BAR
&RightUpVectorBar;&#x02954;&#10580;UPWARDS HARPOON WITH BARB RIGHT TO BAR
&RightDownVectorBar;&#x02955;&#10581;DOWNWARDS HARPOON WITH BARB RIGHT TO BAR
&DownLeftVectorBar;&#x02956;&#10582;LEFTWARDS HARPOON WITH BARB DOWN TO BAR
&DownRightVectorBar;&#x02957;&#10583;RIGHTWARDS HARPOON WITH BARB DOWN TO BAR
&LeftUpVectorBar;&#x02958;&#10584;UPWARDS HARPOON WITH BARB LEFT TO BAR
&LeftDownVectorBar;&#x02959;&#10585;DOWNWARDS HARPOON WITH BARB LEFT TO BAR
&LeftTeeVector;&#x0295A;&#10586;LEFTWARDS HARPOON WITH BARB UP FROM BAR
&RightTeeVector;&#x0295B;&#10587;RIGHTWARDS HARPOON WITH BARB UP FROM BAR
&RightUpTeeVector;&#x0295C;&#10588;UPWARDS HARPOON WITH BARB RIGHT FROM BAR
&RightDownTeeVector;&#x0295D;&#10589;DOWNWARDS HARPOON WITH BARB RIGHT FROM BAR
&DownLeftTeeVector;&#x0295E;&#10590;LEFTWARDS HARPOON WITH BARB DOWN FROM BAR
&DownRightTeeVector;&#x0295F;&#10591;RIGHTWARDS HARPOON WITH BARB DOWN FROM BAR
&LeftUpTeeVector;&#x02960;&#10592;UPWARDS HARPOON WITH BARB LEFT FROM BAR
&LeftDownTeeVector;&#x02961;&#10593;DOWNWARDS HARPOON WITH BARB LEFT FROM BAR
&lHar;&#x02962;&#10594;LEFTWARDS HARPOON WITH BARB UP ABOVE LEFTWARDS HARPOON WITH BARB DOWN
&uHar;&#x02963;&#10595;UPWARDS HARPOON WITH BARB LEFT BESIDE UPWARDS HARPOON WITH BARB RIGHT
&rHar;&#x02964;&#10596;RIGHTWARDS HARPOON WITH BARB UP ABOVE RIGHTWARDS HARPOON WITH BARB DOWN
&dHar;&#x02965;&#10597;DOWNWARDS HARPOON WITH BARB LEFT BESIDE DOWNWARDS HARPOON WITH BARB RIGHT
&luruhar;&#x02966;&#10598;LEFTWARDS HARPOON WITH BARB UP ABOVE RIGHTWARDS HARPOON WITH BARB UP
&ldrdhar;&#x02967;&#10599;LEFTWARDS HARPOON WITH BARB DOWN ABOVE RIGHTWARDS HARPOON WITH BARB DOWN
&ruluhar;&#x02968;&#10600;RIGHTWARDS HARPOON WITH BARB UP ABOVE LEFTWARDS HARPOON WITH BARB UP
&rdldhar;&#x02969;&#10601;RIGHTWARDS HARPOON WITH BARB DOWN ABOVE LEFTWARDS HARPOON WITH BARB DOWN
&lharul;&#x0296A;&#10602;LEFTWARDS HARPOON WITH BARB UP ABOVE LONG DASH
&llhard;&#x0296B;&#10603;LEFTWARDS HARPOON WITH BARB DOWN BELOW LONG DASH
&rharul;&#x0296C;&#10604;RIGHTWARDS HARPOON WITH BARB UP ABOVE LONG DASH
&lrhard;&#x0296D;&#10605;RIGHTWARDS HARPOON WITH BARB DOWN BELOW LONG DASH
&udhar; &UpEquilibrium;&#x0296E;&#10606;UPWARDS HARPOON WITH BARB LEFT BESIDE DOWNWARDS HARPOON WITH BARB RIGHT
&duhar; &ReverseUpEquilibrium;&#x0296F;&#10607;DOWNWARDS HARPOON WITH BARB LEFT BESIDE UPWARDS HARPOON WITH BARB RIGHT
&RoundImplies;&#x02970;&#10608;RIGHT DOUBLE ARROW WITH ROUNDED HEAD
&erarr;&#x02971;&#10609;EQUALS SIGN ABOVE RIGHTWARDS ARROW
&simrarr;&#x02972;&#10610;TILDE OPERATOR ABOVE RIGHTWARDS ARROW
&larrsim;&#x02973;&#10611;LEFTWARDS ARROW ABOVE TILDE OPERATOR
&rarrsim;&#x02974;&#10612;RIGHTWARDS ARROW ABOVE TILDE OPERATOR
&rarrap;&#x02975;&#10613;RIGHTWARDS ARROW ABOVE ALMOST EQUAL TO
&ltlarr;&#x02976;&#10614;LESS-THAN ABOVE LEFTWARDS ARROW
&gtrarr;&#x02978;&#10616;GREATER-THAN ABOVE RIGHTWARDS ARROW
&subrarr;&#x02979;&#10617;SUBSET ABOVE RIGHTWARDS ARROW
&suplarr;&#x0297B;&#10619;SUPERSET ABOVE LEFTWARDS ARROW
&lfisht;&#x0297C;&#10620;LEFT FISH TAIL
&rfisht;&#x0297D;&#10621;RIGHT FISH TAIL
&ufisht;&#x0297E;&#10622;UP FISH TAIL
⥿&dfisht;&#x0297F;&#10623;DOWN FISH TAIL
&lopar;&#x02985;&#10629;LEFT WHITE PARENTHESIS
&ropar;&#x02986;&#10630;RIGHT WHITE PARENTHESIS
&lbrke;&#x0298B;&#10635;LEFT SQUARE BRACKET WITH UNDERBAR
&rbrke;&#x0298C;&#10636;RIGHT SQUARE BRACKET WITH UNDERBAR
&lbrkslu;&#x0298D;&#10637;LEFT SQUARE BRACKET WITH TICK IN TOP CORNER
&rbrksld;&#x0298E;&#10638;RIGHT SQUARE BRACKET WITH TICK IN BOTTOM CORNER
&lbrksld;&#x0298F;&#10639;LEFT SQUARE BRACKET WITH TICK IN BOTTOM CORNER
&rbrkslu;&#x02990;&#10640;RIGHT SQUARE BRACKET WITH TICK IN TOP CORNER
&langd;&#x02991;&#10641;LEFT ANGLE BRACKET WITH DOT
&rangd;&#x02992;&#10642;RIGHT ANGLE BRACKET WITH DOT
&lparlt;&#x02993;&#10643;LEFT ARC LESS-THAN BRACKET
&rpargt;&#x02994;&#10644;RIGHT ARC GREATER-THAN BRACKET
&gtlPar;&#x02995;&#10645;DOUBLE LEFT ARC GREATER-THAN BRACKET
&ltrPar;&#x02996;&#10646;DOUBLE RIGHT ARC LESS-THAN BRACKET
&vzigzag;&#x0299A;&#10650;VERTICAL ZIGZAG LINE
&vangrt;&#x0299C;&#10652;RIGHT ANGLE VARIANT WITH SQUARE
&angrtvbd;&#x0299D;&#10653;MEASURED RIGHT ANGLE WITH DOT
&ange;&#x029A4;&#10660;ANGLE WITH UNDERBAR
&range;&#x029A5;&#10661;REVERSED ANGLE WITH UNDERBAR
&dwangle;&#x029A6;&#10662;OBLIQUE ANGLE OPENING UP
&uwangle;&#x029A7;&#10663;OBLIQUE ANGLE OPENING DOWN
&angmsdaa;&#x029A8;&#10664;MEASURED ANGLE WITH OPEN ARM ENDING IN ARROW POINTING UP AND RIGHT
&angmsdab;&#x029A9;&#10665;MEASURED ANGLE WITH OPEN ARM ENDING IN ARROW POINTING UP AND LEFT
&angmsdac;&#x029AA;&#10666;MEASURED ANGLE WITH OPEN ARM ENDING IN ARROW POINTING DOWN AND RIGHT
&angmsdad;&#x029AB;&#10667;MEASURED ANGLE WITH OPEN ARM ENDING IN ARROW POINTING DOWN AND LEFT
&angmsdae;&#x029AC;&#10668;MEASURED ANGLE WITH OPEN ARM ENDING IN ARROW POINTING RIGHT AND UP
&angmsdaf;&#x029AD;&#10669;MEASURED ANGLE WITH OPEN ARM ENDING IN ARROW POINTING LEFT AND UP
&angmsdag;&#x029AE;&#10670;MEASURED ANGLE WITH OPEN ARM ENDING IN ARROW POINTING RIGHT AND DOWN
&angmsdah;&#x029AF;&#10671;MEASURED ANGLE WITH OPEN ARM ENDING IN ARROW POINTING LEFT AND DOWN
&bemptyv;&#x029B0;&#10672;REVERSED EMPTY SET
&demptyv;&#x029B1;&#10673;EMPTY SET WITH OVERBAR
&cemptyv;&#x029B2;&#10674;EMPTY SET WITH SMALL CIRCLE ABOVE
&raemptyv;&#x029B3;&#10675;EMPTY SET WITH RIGHT ARROW ABOVE
&laemptyv;&#x029B4;&#10676;EMPTY SET WITH LEFT ARROW ABOVE
&ohbar;&#x029B5;&#10677;CIRCLE WITH HORIZONTAL BAR
&omid;&#x029B6;&#10678;CIRCLED VERTICAL BAR
&opar;&#x029B7;&#10679;CIRCLED PARALLEL
&operp;&#x029B9;&#10681;CIRCLED PERPENDICULAR
&olcross;&#x029BB;&#10683;CIRCLE WITH SUPERIMPOSED X
&odsold;&#x029BC;&#10684;CIRCLED ANTICLOCKWISE-ROTATED DIVISION SIGN
&olcir;&#x029BE;&#10686;CIRCLED WHITE BULLET
⦿&ofcir;&#x029BF;&#10687;CIRCLED BULLET
&olt;&#x029C0;&#10688;CIRCLED LESS-THAN
&ogt;&#x029C1;&#10689;CIRCLED GREATER-THAN
&cirscir;&#x029C2;&#10690;CIRCLE WITH SMALL CIRCLE TO THE RIGHT
&cirE;&#x029C3;&#10691;CIRCLE WITH TWO HORIZONTAL STROKES TO THE RIGHT
&solb;&#x029C4;&#10692;SQUARED RISING DIAGONAL SLASH
&bsolb;&#x029C5;&#10693;SQUARED FALLING DIAGONAL SLASH
&boxbox;&#x029C9;&#10697;TWO JOINED SQUARES
&trisb;&#x029CD;&#10701;TRIANGLE WITH SERIFS AT BOTTOM
&rtriltri;&#x029CE;&#10702;RIGHT TRIANGLE ABOVE LEFT TRIANGLE
&LeftTriangleBar;&#x029CF;&#10703;LEFT TRIANGLE BESIDE VERTICAL BAR
&RightTriangleBar;&#x029D0;&#10704;VERTICAL BAR BESIDE RIGHT TRIANGLE
&race;&#x029DA;&#10714;LEFT DOUBLE WIGGLY FENCE
&iinfin;&#x029DC;&#10716;INCOMPLETE INFINITY
&infintie;&#x029DD;&#10717;TIE OVER INFINITY
&nvinfin;&#x029DE;&#10718;INFINITY NEGATED WITH VERTICAL BAR
&eparsl;&#x029E3;&#10723;EQUALS SIGN AND SLANTED PARALLEL
&smeparsl;&#x029E4;&#10724;EQUALS SIGN AND SLANTED PARALLEL WITH TILDE ABOVE
&eqvparsl;&#x029E5;&#10725;IDENTICAL TO AND SLANTED PARALLEL
&lozf; &blacklozenge;&#x029EB;&#10731;BLACK LOZENGE
&RuleDelayed;&#x029F4;&#10740;RULE-DELAYED
&dsol;&#x029F6;&#10742;SOLIDUS WITH OVERBAR
&xodot; &bigodot;&#x02A00;&#10752;N-ARY CIRCLED DOT OPERATOR
&xoplus; &bigoplus;&#x02A01;&#10753;N-ARY CIRCLED PLUS OPERATOR
&xotime; &bigotimes;&#x02A02;&#10754;N-ARY CIRCLED TIMES OPERATOR
&xuplus; &biguplus;&#x02A04;&#10756;N-ARY UNION OPERATOR WITH PLUS
&xsqcup; &bigsqcup;&#x02A06;&#10758;N-ARY SQUARE UNION OPERATOR
&qint; &iiiint;&#x02A0C;&#10764;QUADRUPLE INTEGRAL OPERATOR
&fpartint;&#x02A0D;&#10765;FINITE PART INTEGRAL
&cirfnint;&#x02A10;&#10768;CIRCULATION FUNCTION
&awint;&#x02A11;&#10769;ANTICLOCKWISE INTEGRATION
&rppolint;&#x02A12;&#10770;LINE INTEGRATION WITH RECTANGULAR PATH AROUND POLE
&scpolint;&#x02A13;&#10771;LINE INTEGRATION WITH SEMICIRCULAR PATH AROUND POLE
&npolint;&#x02A14;&#10772;LINE INTEGRATION NOT INCLUDING THE POLE
&pointint;&#x02A15;&#10773;INTEGRAL AROUND A POINT OPERATOR
&quatint;&#x02A16;&#10774;QUATERNION INTEGRAL OPERATOR
&intlarhk;&#x02A17;&#10775;INTEGRAL WITH LEFTWARDS ARROW WITH HOOK
&pluscir;&#x02A22;&#10786;PLUS SIGN WITH SMALL CIRCLE ABOVE
&plusacir;&#x02A23;&#10787;PLUS SIGN WITH CIRCUMFLEX ACCENT ABOVE
&simplus;&#x02A24;&#10788;PLUS SIGN WITH TILDE ABOVE
&plusdu;&#x02A25;&#10789;PLUS SIGN WITH DOT BELOW
&plussim;&#x02A26;&#10790;PLUS SIGN WITH TILDE BELOW
&plustwo;&#x02A27;&#10791;PLUS SIGN WITH SUBSCRIPT TWO
&mcomma;&#x02A29;&#10793;MINUS SIGN WITH COMMA ABOVE
&minusdu;&#x02A2A;&#10794;MINUS SIGN WITH DOT BELOW
&loplus;&#x02A2D;&#10797;PLUS SIGN IN LEFT HALF CIRCLE
&roplus;&#x02A2E;&#10798;PLUS SIGN IN RIGHT HALF CIRCLE
&Cross;&#x02A2F;&#10799;VECTOR OR CROSS PRODUCT
&timesd;&#x02A30;&#10800;MULTIPLICATION SIGN WITH DOT ABOVE
&timesbar;&#x02A31;&#10801;MULTIPLICATION SIGN WITH UNDERBAR
&smashp;&#x02A33;&#10803;SMASH PRODUCT
&lotimes;&#x02A34;&#10804;MULTIPLICATION SIGN IN LEFT HALF CIRCLE
&rotimes;&#x02A35;&#10805;MULTIPLICATION SIGN IN RIGHT HALF CIRCLE
&otimesas;&#x02A36;&#10806;CIRCLED MULTIPLICATION SIGN WITH CIRCUMFLEX ACCENT
&Otimes;&#x02A37;&#10807;MULTIPLICATION SIGN IN DOUBLE CIRCLE
&odiv;&#x02A38;&#10808;CIRCLED DIVISION SIGN
&triplus;&#x02A39;&#10809;PLUS SIGN IN TRIANGLE
&triminus;&#x02A3A;&#10810;MINUS SIGN IN TRIANGLE
&tritime;&#x02A3B;&#10811;MULTIPLICATION SIGN IN TRIANGLE
&iprod; &intprod;&#x02A3C;&#10812;INTERIOR PRODUCT
⨿&amalg;&#x02A3F;&#10815;AMALGAMATION OR COPRODUCT
&capdot;&#x02A40;&#10816;INTERSECTION WITH DOT
&ncup;&#x02A42;&#10818;UNION WITH OVERBAR
&ncap;&#x02A43;&#10819;INTERSECTION WITH OVERBAR
&capand;&#x02A44;&#10820;INTERSECTION WITH LOGICAL AND
&cupor;&#x02A45;&#10821;UNION WITH LOGICAL OR
&cupcap;&#x02A46;&#10822;UNION ABOVE INTERSECTION
&capcup;&#x02A47;&#10823;INTERSECTION ABOVE UNION
&cupbrcap;&#x02A48;&#10824;UNION ABOVE BAR ABOVE INTERSECTION
&capbrcup;&#x02A49;&#10825;INTERSECTION ABOVE BAR ABOVE UNION
&cupcup;&#x02A4A;&#10826;UNION BESIDE AND JOINED WITH UNION
&capcap;&#x02A4B;&#10827;INTERSECTION BESIDE AND JOINED WITH INTERSECTION
&ccups;&#x02A4C;&#10828;CLOSED UNION WITH SERIFS
&ccaps;&#x02A4D;&#10829;CLOSED INTERSECTION WITH SERIFS
&ccupssm;&#x02A50;&#10832;CLOSED UNION WITH SERIFS AND SMASH PRODUCT
&And;&#x02A53;&#10835;DOUBLE LOGICAL AND
&Or;&#x02A54;&#10836;DOUBLE LOGICAL OR
&andand;&#x02A55;&#10837;TWO INTERSECTING LOGICAL AND
&oror;&#x02A56;&#10838;TWO INTERSECTING LOGICAL OR
&orslope;&#x02A57;&#10839;SLOPING LARGE OR
&andslope;&#x02A58;&#10840;SLOPING LARGE AND
&andv;&#x02A5A;&#10842;LOGICAL AND WITH MIDDLE STEM
&orv;&#x02A5B;&#10843;LOGICAL OR WITH MIDDLE STEM
&andd;&#x02A5C;&#10844;LOGICAL AND WITH HORIZONTAL DASH
&ord;&#x02A5D;&#10845;LOGICAL OR WITH HORIZONTAL DASH
&wedbar;&#x02A5F;&#10847;LOGICAL AND WITH UNDERBAR
&sdote;&#x02A66;&#10854;EQUALS SIGN WITH DOT BELOW
&simdot;&#x02A6A;&#10858;TILDE OPERATOR WITH DOT ABOVE
&congdot;&#x02A6D;&#10861;CONGRUENT WITH DOT ABOVE
&easter;&#x02A6E;&#10862;EQUALS WITH ASTERISK
&apacir;&#x02A6F;&#10863;ALMOST EQUAL TO WITH CIRCUMFLEX ACCENT
&apE;&#x02A70;&#10864;APPROXIMATELY EQUAL OR EQUAL TO
&eplus;&#x02A71;&#10865;EQUALS SIGN ABOVE PLUS SIGN
&pluse;&#x02A72;&#10866;PLUS SIGN ABOVE EQUALS SIGN
&Esim;&#x02A73;&#10867;EQUALS SIGN ABOVE TILDE OPERATOR
&Colone;&#x02A74;&#10868;DOUBLE COLON EQUAL
&Equal;&#x02A75;&#10869;TWO CONSECUTIVE EQUALS SIGNS
&eDDot; &ddotseq;&#x02A77;&#10871;EQUALS SIGN WITH TWO DOTS ABOVE AND TWO DOTS BELOW
&equivDD;&#x02A78;&#10872;EQUIVALENT WITH FOUR DOTS ABOVE
&ltcir;&#x02A79;&#10873;LESS-THAN WITH CIRCLE INSIDE
&gtcir;&#x02A7A;&#10874;GREATER-THAN WITH CIRCLE INSIDE
&ltquest;&#x02A7B;&#10875;LESS-THAN WITH QUESTION MARK ABOVE
&gtquest;&#x02A7C;&#10876;GREATER-THAN WITH QUESTION MARK ABOVE
&les; &LessSlantEqual; &leqslant;&#x02A7D;&#10877;LESS-THAN OR SLANTED EQUAL TO
&ges; &GreaterSlantEqual; &geqslant;&#x02A7E;&#10878;GREATER-THAN OR SLANTED EQUAL TO
⩿&lesdot;&#x02A7F;&#10879;LESS-THAN OR SLANTED EQUAL TO WITH DOT INSIDE
&gesdot;&#x02A80;&#10880;GREATER-THAN OR SLANTED EQUAL TO WITH DOT INSIDE
&lesdoto;&#x02A81;&#10881;LESS-THAN OR SLANTED EQUAL TO WITH DOT ABOVE
&gesdoto;&#x02A82;&#10882;GREATER-THAN OR SLANTED EQUAL TO WITH DOT ABOVE
&lesdotor;&#x02A83;&#10883;LESS-THAN OR SLANTED EQUAL TO WITH DOT ABOVE RIGHT
&gesdotol;&#x02A84;&#10884;GREATER-THAN OR SLANTED EQUAL TO WITH DOT ABOVE LEFT
&lap; &lessapprox;&#x02A85;&#10885;LESS-THAN OR APPROXIMATE
&gap; &gtrapprox;&#x02A86;&#10886;GREATER-THAN OR APPROXIMATE
&lne; &lneq;&#x02A87;&#10887;LESS-THAN AND SINGLE-LINE NOT EQUAL TO
&gne; &gneq;&#x02A88;&#10888;GREATER-THAN AND SINGLE-LINE NOT EQUAL TO
&lnap; &lnapprox;&#x02A89;&#10889;LESS-THAN AND NOT APPROXIMATE
&gnap; &gnapprox;&#x02A8A;&#10890;GREATER-THAN AND NOT APPROXIMATE
&lEg; &lesseqqgtr;&#x02A8B;&#10891;LESS-THAN ABOVE DOUBLE-LINE EQUAL ABOVE GREATER-THAN
&gEl; &gtreqqless;&#x02A8C;&#10892;GREATER-THAN ABOVE DOUBLE-LINE EQUAL ABOVE LESS-THAN
&lsime;&#x02A8D;&#10893;LESS-THAN ABOVE SIMILAR OR EQUAL
&gsime;&#x02A8E;&#10894;GREATER-THAN ABOVE SIMILAR OR EQUAL
&lsimg;&#x02A8F;&#10895;LESS-THAN ABOVE SIMILAR ABOVE GREATER-THAN
&gsiml;&#x02A90;&#10896;GREATER-THAN ABOVE SIMILAR ABOVE LESS-THAN
&lgE;&#x02A91;&#10897;LESS-THAN ABOVE GREATER-THAN ABOVE DOUBLE-LINE EQUAL
&glE;&#x02A92;&#10898;GREATER-THAN ABOVE LESS-THAN ABOVE DOUBLE-LINE EQUAL
&lesges;&#x02A93;&#10899;LESS-THAN ABOVE SLANTED EQUAL ABOVE GREATER-THAN ABOVE SLANTED EQUAL
&gesles;&#x02A94;&#10900;GREATER-THAN ABOVE SLANTED EQUAL ABOVE LESS-THAN ABOVE SLANTED EQUAL
&els; &eqslantless;&#x02A95;&#10901;SLANTED EQUAL TO OR LESS-THAN
&egs; &eqslantgtr;&#x02A96;&#10902;SLANTED EQUAL TO OR GREATER-THAN
&elsdot;&#x02A97;&#10903;SLANTED EQUAL TO OR LESS-THAN WITH DOT INSIDE
&egsdot;&#x02A98;&#10904;SLANTED EQUAL TO OR GREATER-THAN WITH DOT INSIDE
&el;&#x02A99;&#10905;DOUBLE-LINE EQUAL TO OR LESS-THAN
&eg;&#x02A9A;&#10906;DOUBLE-LINE EQUAL TO OR GREATER-THAN
&siml;&#x02A9D;&#10909;SIMILAR OR LESS-THAN
&simg;&#x02A9E;&#10910;SIMILAR OR GREATER-THAN
&simlE;&#x02A9F;&#10911;SIMILAR ABOVE LESS-THAN ABOVE EQUALS SIGN
&simgE;&#x02AA0;&#10912;SIMILAR ABOVE GREATER-THAN ABOVE EQUALS SIGN
&LessLess;&#x02AA1;&#10913;DOUBLE NESTED LESS-THAN
&GreaterGreater;&#x02AA2;&#10914;DOUBLE NESTED GREATER-THAN
&glj;&#x02AA4;&#10916;GREATER-THAN OVERLAPPING LESS-THAN
&gla;&#x02AA5;&#10917;GREATER-THAN BESIDE LESS-THAN
&ltcc;&#x02AA6;&#10918;LESS-THAN CLOSED BY CURVE
&gtcc;&#x02AA7;&#10919;GREATER-THAN CLOSED BY CURVE
&lescc;&#x02AA8;&#10920;LESS-THAN CLOSED BY CURVE ABOVE SLANTED EQUAL
&gescc;&#x02AA9;&#10921;GREATER-THAN CLOSED BY CURVE ABOVE SLANTED EQUAL
&smt;&#x02AAA;&#10922;SMALLER THAN
&lat;&#x02AAB;&#10923;LARGER THAN
&smte;&#x02AAC;&#10924;SMALLER THAN OR EQUAL TO
&late;&#x02AAD;&#10925;LARGER THAN OR EQUAL TO
&bumpE;&#x02AAE;&#10926;EQUALS SIGN WITH BUMPY ABOVE
&pre; &preceq; &PrecedesEqual;&#x02AAF;&#10927;PRECEDES ABOVE SINGLE-LINE EQUALS SIGN
&sce; &succeq; &SucceedsEqual;&#x02AB0;&#10928;SUCCEEDS ABOVE SINGLE-LINE EQUALS SIGN
&prE;&#x02AB3;&#10931;PRECEDES ABOVE EQUALS SIGN
&scE;&#x02AB4;&#10932;SUCCEEDS ABOVE EQUALS SIGN
&prnE; &precneqq;&#x02AB5;&#10933;PRECEDES ABOVE NOT EQUAL TO
&scnE; &succneqq;&#x02AB6;&#10934;SUCCEEDS ABOVE NOT EQUAL TO
&prap; &precapprox;&#x02AB7;&#10935;PRECEDES ABOVE ALMOST EQUAL TO
&scap; &succapprox;&#x02AB8;&#10936;SUCCEEDS ABOVE ALMOST EQUAL TO
&prnap; &precnapprox;&#x02AB9;&#10937;PRECEDES ABOVE NOT ALMOST EQUAL TO
&scnap; &succnapprox;&#x02ABA;&#10938;SUCCEEDS ABOVE NOT ALMOST EQUAL TO
&Pr;&#x02ABB;&#10939;DOUBLE PRECEDES
&Sc;&#x02ABC;&#10940;DOUBLE SUCCEEDS
&subdot;&#x02ABD;&#10941;SUBSET WITH DOT
&supdot;&#x02ABE;&#10942;SUPERSET WITH DOT
⪿&subplus;&#x02ABF;&#10943;SUBSET WITH PLUS SIGN BELOW
&supplus;&#x02AC0;&#10944;SUPERSET WITH PLUS SIGN BELOW
&submult;&#x02AC1;&#10945;SUBSET WITH MULTIPLICATION SIGN BELOW
&supmult;&#x02AC2;&#10946;SUPERSET WITH MULTIPLICATION SIGN BELOW
&subedot;&#x02AC3;&#10947;SUBSET OF OR EQUAL TO WITH DOT ABOVE
&supedot;&#x02AC4;&#10948;SUPERSET OF OR EQUAL TO WITH DOT ABOVE
&subE; &subseteqq;&#x02AC5;&#10949;SUBSET OF ABOVE EQUALS SIGN
&supE; &supseteqq;&#x02AC6;&#10950;SUPERSET OF ABOVE EQUALS SIGN
&subsim;&#x02AC7;&#10951;SUBSET OF ABOVE TILDE OPERATOR
&supsim;&#x02AC8;&#10952;SUPERSET OF ABOVE TILDE OPERATOR
&subnE; &subsetneqq;&#x02ACB;&#10955;SUBSET OF ABOVE NOT EQUAL TO
&supnE; &supsetneqq;&#x02ACC;&#10956;SUPERSET OF ABOVE NOT EQUAL TO
&csub;&#x02ACF;&#10959;CLOSED SUBSET
&csup;&#x02AD0;&#10960;CLOSED SUPERSET
&csube;&#x02AD1;&#10961;CLOSED SUBSET OR EQUAL TO
&csupe;&#x02AD2;&#10962;CLOSED SUPERSET OR EQUAL TO
&subsup;&#x02AD3;&#10963;SUBSET ABOVE SUPERSET
&supsub;&#x02AD4;&#10964;SUPERSET ABOVE SUBSET
&subsub;&#x02AD5;&#10965;SUBSET ABOVE SUBSET
&supsup;&#x02AD6;&#10966;SUPERSET ABOVE SUPERSET
&suphsub;&#x02AD7;&#10967;SUPERSET BESIDE SUBSET
&supdsub;&#x02AD8;&#10968;SUPERSET BESIDE AND JOINED BY DASH WITH SUBSET
&forkv;&#x02AD9;&#10969;ELEMENT OF OPENING DOWNWARDS
&topfork;&#x02ADA;&#10970;PITCHFORK WITH TEE TOP
&mlcp;&#x02ADB;&#10971;TRANSVERSAL INTERSECTION
&Dashv; &DoubleLeftTee;&#x02AE4;&#10980;VERTICAL BAR DOUBLE LEFT TURNSTILE
&Vdashl;&#x02AE6;&#10982;LONG DASH FROM LEFT MEMBER OF DOUBLE VERTICAL
&Barv;&#x02AE7;&#10983;SHORT DOWN TACK WITH OVERBAR
&vBar;&#x02AE8;&#10984;SHORT UP TACK WITH UNDERBAR
&vBarv;&#x02AE9;&#10985;SHORT UP TACK ABOVE SHORT DOWN TACK
&Vbar;&#x02AEB;&#10987;DOUBLE UP TACK
&Not;&#x02AEC;&#10988;DOUBLE STROKE NOT SIGN
&bNot;&#x02AED;&#10989;REVERSED DOUBLE STROKE NOT SIGN
&rnmid;&#x02AEE;&#10990;DOES NOT DIVIDE WITH REVERSED NEGATION SLASH
&cirmid;&#x02AEF;&#10991;VERTICAL LINE WITH CIRCLE ABOVE
&midcir;&#x02AF0;&#10992;VERTICAL LINE WITH CIRCLE BELOW
&topcir;&#x02AF1;&#10993;DOWN TACK WITH CIRCLE BELOW
&nhpar;&#x02AF2;&#10994;PARALLEL WITH HORIZONTAL STROKE
&parsim;&#x02AF3;&#10995;PARALLEL WITH TILDE OPERATOR
&parsl;&#x02AFD;&#11005;DOUBLE SOLIDUS OPERATOR
&fflig;&#x0FB00;&#64256;LATIN SMALL LIGATURE FF
&filig;&#x0FB01;&#64257;LATIN SMALL LIGATURE FI
&fllig;&#x0FB02;&#64258;LATIN SMALL LIGATURE FL
&ffilig;&#x0FB03;&#64259;LATIN SMALL LIGATURE FFI
&ffllig;&#x0FB04;&#64260;LATIN SMALL LIGATURE FFL
𝒜&Ascr;&#x1D49C;&#119964;MATHEMATICAL SCRIPT CAPITAL A
𝒞&Cscr;&#x1D49E;&#119966;MATHEMATICAL SCRIPT CAPITAL C
𝒟&Dscr;&#x1D49F;&#119967;MATHEMATICAL SCRIPT CAPITAL D
𝒢&Gscr;&#x1D4A2;&#119970;MATHEMATICAL SCRIPT CAPITAL G
𝒥&Jscr;&#x1D4A5;&#119973;MATHEMATICAL SCRIPT CAPITAL J
𝒦&Kscr;&#x1D4A6;&#119974;MATHEMATICAL SCRIPT CAPITAL K
𝒩&Nscr;&#x1D4A9;&#119977;MATHEMATICAL SCRIPT CAPITAL N
𝒪&Oscr;&#x1D4AA;&#119978;MATHEMATICAL SCRIPT CAPITAL O
𝒫&Pscr;&#x1D4AB;&#119979;MATHEMATICAL SCRIPT CAPITAL P
𝒬&Qscr;&#x1D4AC;&#119980;MATHEMATICAL SCRIPT CAPITAL Q
𝒮&Sscr;&#x1D4AE;&#119982;MATHEMATICAL SCRIPT CAPITAL S
𝒯&Tscr;&#x1D4AF;&#119983;MATHEMATICAL SCRIPT CAPITAL T
𝒰&Uscr;&#x1D4B0;&#119984;MATHEMATICAL SCRIPT CAPITAL U
𝒱&Vscr;&#x1D4B1;&#119985;MATHEMATICAL SCRIPT CAPITAL V
𝒲&Wscr;&#x1D4B2;&#119986;MATHEMATICAL SCRIPT CAPITAL W
𝒳&Xscr;&#x1D4B3;&#119987;MATHEMATICAL SCRIPT CAPITAL X
𝒴&Yscr;&#x1D4B4;&#119988;MATHEMATICAL SCRIPT CAPITAL Y
𝒵&Zscr;&#x1D4B5;&#119989;MATHEMATICAL SCRIPT CAPITAL Z
𝒶&ascr;&#x1D4B6;&#119990;MATHEMATICAL SCRIPT SMALL A
𝒷&bscr;&#x1D4B7;&#119991;MATHEMATICAL SCRIPT SMALL B
𝒸&cscr;&#x1D4B8;&#119992;MATHEMATICAL SCRIPT SMALL C
𝒹&dscr;&#x1D4B9;&#119993;MATHEMATICAL SCRIPT SMALL D
𝒻&fscr;&#x1D4BB;&#119995;MATHEMATICAL SCRIPT SMALL F
𝒽&hscr;&#x1D4BD;&#119997;MATHEMATICAL SCRIPT SMALL H
𝒾&iscr;&#x1D4BE;&#119998;MATHEMATICAL SCRIPT SMALL I
𝒿&jscr;&#x1D4BF;&#119999;MATHEMATICAL SCRIPT SMALL J
𝓀&kscr;&#x1D4C0;&#120000;MATHEMATICAL SCRIPT SMALL K
𝓁&lscr;&#x1D4C1;&#120001;MATHEMATICAL SCRIPT SMALL L
𝓂&mscr;&#x1D4C2;&#120002;MATHEMATICAL SCRIPT SMALL M
𝓃&nscr;&#x1D4C3;&#120003;MATHEMATICAL SCRIPT SMALL N
𝓅&pscr;&#x1D4C5;&#120005;MATHEMATICAL SCRIPT SMALL P
𝓆&qscr;&#x1D4C6;&#120006;MATHEMATICAL SCRIPT SMALL Q
𝓇&rscr;&#x1D4C7;&#120007;MATHEMATICAL SCRIPT SMALL R
𝓈&sscr;&#x1D4C8;&#120008;MATHEMATICAL SCRIPT SMALL S
𝓉&tscr;&#x1D4C9;&#120009;MATHEMATICAL SCRIPT SMALL T
𝓊&uscr;&#x1D4CA;&#120010;MATHEMATICAL SCRIPT SMALL U
𝓋&vscr;&#x1D4CB;&#120011;MATHEMATICAL SCRIPT SMALL V
𝓌&wscr;&#x1D4CC;&#120012;MATHEMATICAL SCRIPT SMALL W
𝓍&xscr;&#x1D4CD;&#120013;MATHEMATICAL SCRIPT SMALL X
𝓎&yscr;&#x1D4CE;&#120014;MATHEMATICAL SCRIPT SMALL Y
𝓏&zscr;&#x1D4CF;&#120015;MATHEMATICAL SCRIPT SMALL Z
𝔄&Afr;&#x1D504;&#120068;MATHEMATICAL FRAKTUR CAPITAL A
𝔅&Bfr;&#x1D505;&#120069;MATHEMATICAL FRAKTUR CAPITAL B
𝔇&Dfr;&#x1D507;&#120071;MATHEMATICAL FRAKTUR CAPITAL D
𝔈&Efr;&#x1D508;&#120072;MATHEMATICAL FRAKTUR CAPITAL E
𝔉&Ffr;&#x1D509;&#120073;MATHEMATICAL FRAKTUR CAPITAL F
𝔊&Gfr;&#x1D50A;&#120074;MATHEMATICAL FRAKTUR CAPITAL G
𝔍&Jfr;&#x1D50D;&#120077;MATHEMATICAL FRAKTUR CAPITAL J
𝔎&Kfr;&#x1D50E;&#120078;MATHEMATICAL FRAKTUR CAPITAL K
𝔏&Lfr;&#x1D50F;&#120079;MATHEMATICAL FRAKTUR CAPITAL L
𝔐&Mfr;&#x1D510;&#120080;MATHEMATICAL FRAKTUR CAPITAL M
𝔑&Nfr;&#x1D511;&#120081;MATHEMATICAL FRAKTUR CAPITAL N
𝔒&Ofr;&#x1D512;&#120082;MATHEMATICAL FRAKTUR CAPITAL O
𝔓&Pfr;&#x1D513;&#120083;MATHEMATICAL FRAKTUR CAPITAL P
𝔔&Qfr;&#x1D514;&#120084;MATHEMATICAL FRAKTUR CAPITAL Q
𝔖&Sfr;&#x1D516;&#120086;MATHEMATICAL FRAKTUR CAPITAL S
𝔗&Tfr;&#x1D517;&#120087;MATHEMATICAL FRAKTUR CAPITAL T
𝔘&Ufr;&#x1D518;&#120088;MATHEMATICAL FRAKTUR CAPITAL U
𝔙&Vfr;&#x1D519;&#120089;MATHEMATICAL FRAKTUR CAPITAL V
𝔚&Wfr;&#x1D51A;&#120090;MATHEMATICAL FRAKTUR CAPITAL W
𝔛&Xfr;&#x1D51B;&#120091;MATHEMATICAL FRAKTUR CAPITAL X
𝔜&Yfr;&#x1D51C;&#120092;MATHEMATICAL FRAKTUR CAPITAL Y
𝔞&afr;&#x1D51E;&#120094;MATHEMATICAL FRAKTUR SMALL A
𝔟&bfr;&#x1D51F;&#120095;MATHEMATICAL FRAKTUR SMALL B
𝔠&cfr;&#x1D520;&#120096;MATHEMATICAL FRAKTUR SMALL C
𝔡&dfr;&#x1D521;&#120097;MATHEMATICAL FRAKTUR SMALL D
𝔢&efr;&#x1D522;&#120098;MATHEMATICAL FRAKTUR SMALL E
𝔣&ffr;&#x1D523;&#120099;MATHEMATICAL FRAKTUR SMALL F
𝔤&gfr;&#x1D524;&#120100;MATHEMATICAL FRAKTUR SMALL G
𝔥&hfr;&#x1D525;&#120101;MATHEMATICAL FRAKTUR SMALL H
𝔦&ifr;&#x1D526;&#120102;MATHEMATICAL FRAKTUR SMALL I
𝔧&jfr;&#x1D527;&#120103;MATHEMATICAL FRAKTUR SMALL J
𝔨&kfr;&#x1D528;&#120104;MATHEMATICAL FRAKTUR SMALL K
𝔩&lfr;&#x1D529;&#120105;MATHEMATICAL FRAKTUR SMALL L
𝔪&mfr;&#x1D52A;&#120106;MATHEMATICAL FRAKTUR SMALL M
𝔫&nfr;&#x1D52B;&#120107;MATHEMATICAL FRAKTUR SMALL N
𝔬&ofr;&#x1D52C;&#120108;MATHEMATICAL FRAKTUR SMALL O
𝔭&pfr;&#x1D52D;&#120109;MATHEMATICAL FRAKTUR SMALL P
𝔮&qfr;&#x1D52E;&#120110;MATHEMATICAL FRAKTUR SMALL Q
𝔯&rfr;&#x1D52F;&#120111;MATHEMATICAL FRAKTUR SMALL R
𝔰&sfr;&#x1D530;&#120112;MATHEMATICAL FRAKTUR SMALL S
𝔱&tfr;&#x1D531;&#120113;MATHEMATICAL FRAKTUR SMALL T
𝔲&ufr;&#x1D532;&#120114;MATHEMATICAL FRAKTUR SMALL U
𝔳&vfr;&#x1D533;&#120115;MATHEMATICAL FRAKTUR SMALL V
𝔴&wfr;&#x1D534;&#120116;MATHEMATICAL FRAKTUR SMALL W
𝔵&xfr;&#x1D535;&#120117;MATHEMATICAL FRAKTUR SMALL X
𝔶&yfr;&#x1D536;&#120118;MATHEMATICAL FRAKTUR SMALL Y
𝔷&zfr;&#x1D537;&#120119;MATHEMATICAL FRAKTUR SMALL Z
𝔸&Aopf;&#x1D538;&#120120;MATHEMATICAL DOUBLE-STRUCK CAPITAL A
𝔹&Bopf;&#x1D539;&#120121;MATHEMATICAL DOUBLE-STRUCK CAPITAL B
𝔻&Dopf;&#x1D53B;&#120123;MATHEMATICAL DOUBLE-STRUCK CAPITAL D
𝔼&Eopf;&#x1D53C;&#120124;MATHEMATICAL DOUBLE-STRUCK CAPITAL E
𝔽&Fopf;&#x1D53D;&#120125;MATHEMATICAL DOUBLE-STRUCK CAPITAL F
𝔾&Gopf;&#x1D53E;&#120126;MATHEMATICAL DOUBLE-STRUCK CAPITAL G
𝕀&Iopf;&#x1D540;&#120128;MATHEMATICAL DOUBLE-STRUCK CAPITAL I
𝕁&Jopf;&#x1D541;&#120129;MATHEMATICAL DOUBLE-STRUCK CAPITAL J
𝕂&Kopf;&#x1D542;&#120130;MATHEMATICAL DOUBLE-STRUCK CAPITAL K
𝕃&Lopf;&#x1D543;&#120131;MATHEMATICAL DOUBLE-STRUCK CAPITAL L
𝕄&Mopf;&#x1D544;&#120132;MATHEMATICAL DOUBLE-STRUCK CAPITAL M
𝕆&Oopf;&#x1D546;&#120134;MATHEMATICAL DOUBLE-STRUCK CAPITAL O
𝕊&Sopf;&#x1D54A;&#120138;MATHEMATICAL DOUBLE-STRUCK CAPITAL S
𝕋&Topf;&#x1D54B;&#120139;MATHEMATICAL DOUBLE-STRUCK CAPITAL T
𝕌&Uopf;&#x1D54C;&#120140;MATHEMATICAL DOUBLE-STRUCK CAPITAL U
𝕍&Vopf;&#x1D54D;&#120141;MATHEMATICAL DOUBLE-STRUCK CAPITAL V
𝕎&Wopf;&#x1D54E;&#120142;MATHEMATICAL DOUBLE-STRUCK CAPITAL W
𝕏&Xopf;&#x1D54F;&#120143;MATHEMATICAL DOUBLE-STRUCK CAPITAL X
𝕐&Yopf;&#x1D550;&#120144;MATHEMATICAL DOUBLE-STRUCK CAPITAL Y
𝕒&aopf;&#x1D552;&#120146;MATHEMATICAL DOUBLE-STRUCK SMALL A
𝕓&bopf;&#x1D553;&#120147;MATHEMATICAL DOUBLE-STRUCK SMALL B
𝕔&copf;&#x1D554;&#120148;MATHEMATICAL DOUBLE-STRUCK SMALL C
𝕕&dopf;&#x1D555;&#120149;MATHEMATICAL DOUBLE-STRUCK SMALL D
𝕖&eopf;&#x1D556;&#120150;MATHEMATICAL DOUBLE-STRUCK SMALL E
𝕗&fopf;&#x1D557;&#120151;MATHEMATICAL DOUBLE-STRUCK SMALL F
𝕘&gopf;&#x1D558;&#120152;MATHEMATICAL DOUBLE-STRUCK SMALL G
𝕙&hopf;&#x1D559;&#120153;MATHEMATICAL DOUBLE-STRUCK SMALL H
𝕚&iopf;&#x1D55A;&#120154;MATHEMATICAL DOUBLE-STRUCK SMALL I
𝕛&jopf;&#x1D55B;&#120155;MATHEMATICAL DOUBLE-STRUCK SMALL J
𝕜&kopf;&#x1D55C;&#120156;MATHEMATICAL DOUBLE-STRUCK SMALL K
𝕝&lopf;&#x1D55D;&#120157;MATHEMATICAL DOUBLE-STRUCK SMALL L
𝕞&mopf;&#x1D55E;&#120158;MATHEMATICAL DOUBLE-STRUCK SMALL M
𝕟&nopf;&#x1D55F;&#120159;MATHEMATICAL DOUBLE-STRUCK SMALL N
𝕠&oopf;&#x1D560;&#120160;MATHEMATICAL DOUBLE-STRUCK SMALL O
𝕡&popf;&#x1D561;&#120161;MATHEMATICAL DOUBLE-STRUCK SMALL P
𝕢&qopf;&#x1D562;&#120162;MATHEMATICAL DOUBLE-STRUCK SMALL Q
𝕣&ropf;&#x1D563;&#120163;MATHEMATICAL DOUBLE-STRUCK SMALL R
𝕤&sopf;&#x1D564;&#120164;MATHEMATICAL DOUBLE-STRUCK SMALL S
𝕥&topf;&#x1D565;&#120165;MATHEMATICAL DOUBLE-STRUCK SMALL T
𝕦&uopf;&#x1D566;&#120166;MATHEMATICAL DOUBLE-STRUCK SMALL U
𝕧&vopf;&#x1D567;&#120167;MATHEMATICAL DOUBLE-STRUCK SMALL V
𝕨&wopf;&#x1D568;&#120168;MATHEMATICAL DOUBLE-STRUCK SMALL W
𝕩&xopf;&#x1D569;&#120169;MATHEMATICAL DOUBLE-STRUCK SMALL X
𝕪&yopf;&#x1D56A;&#120170;MATHEMATICAL DOUBLE-STRUCK SMALL Y
𝕫&zopf;&#x1D56B;&#120171;MATHEMATICAL DOUBLE-STRUCK SMALL Z

Благодарим ви за прочитането на статията! Ако намерихте информацията за полезна, можете да дарите посредством бутоните по-долу:

Telegram Logo
Avatar photo

Fedia

Здравейте, urocibg.eu е независим уебсайт, който е създаден и подържан от мен – Федя Серафиев. Сайта съм го основал през 2008 година и съдържа статии, съвети, ръководства, новини и програми за Windows, Android и Linux. Ако имате въпроси относно възможностите за реклама в сайта или за връзка с мен ТУК.

Може да харесате още...