USB диск

WinToUSB

WіnТоUЅВ e програма за инсталиране и стартиране на  операционната система Wіndows...