Как да инсталираме Docker и Docker Compose на Ubuntu 22.04?

Docker е софтуерна платформа, използвана за разработване на приложения , базирани на контейнери, които имат способността да споделят изолирано ядрото на операционната система. Докато Docker Compose е помощна програма, която ви позволява да изпълнявате настройки на многоконтейнерни приложения въз основа на YAML дефиниции. Той създава напълно персонализирани среди с множество контейнери, които имат способността да споделят обеми от данни и мрежи, използвайки дефиниции на услуги.

Метод 1.

Преди да преминете към инсталирането на Docker Compose, трябва да инсталирате Docker на вашата система Ubuntu 22.04.

Как да инсталирате Docker на Ubuntu 22.04?

Първо актуализирайте системните хранилища:

sudo apt-get update
sudo apt-get upgrade

След това използвайте следната команда, за да инсталирате зависимостите или предварително необходимите пакети:

sudo apt install apt-transport-https ca-certificates curl software-properties-common

Добавете GPG ключа на хранилището на Docker:

sudo apt install lsb-release ca-certificates apt-transport-https software-properties-common -y

Сега добавете хранилището на Docker на Ubuntu 22.04 ( jammy) към apt източниците:

curl -fsSL https://download.docker.com/linux/ubuntu/gpg | sudo gpg --dearmor -o /usr/share/keyrings/docker-archive-keyring.gpg

Сега добавете хранилището на Docker на Ubuntu 22.04 ( jammy) към apt източниците:

echo "deb [arch=$(dpkg --print-architecture) signed-by=/usr/share/keyrings/docker-archive-keyring.gpg] https://download.docker.com/linux/ubuntu $(lsb_release -cs) stable" | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/docker.list > /dev/null

Актуализирайте индекса на пакетите и настройте сървъра си да инсталира Docker от официалното репо на Docker.

sudo apt update
sudo apt-cache policy docker-ce

Сега вече можете да инсталирате Docker:

sudo apt install docker-ce

Сега изпълнете дадената по-долу команда “ systemctl ”, за да проверите дали Docker в момента е активен или не във вашата система:

sudo systemctl status docker

Инсталирайте Docker Compose на Ubuntu

За разлика от Docker, няма официални хранилища, които можете да добавите, за да инсталирате лесно Docker Compose на Ubuntu .

Ще трябва ръчно да го изтеглите и инсталирате.

Първо изтеглете най-новата версия на Docker Compose, като използвате следната команда:

В този момент най-стабилната версия на Docker Compose е 2.5.0

curl -SL https: // github.com / docker / compose / releases / download / v2.5.0 / docker-compose-linux-x86_64 -o ~ / .docker / cli-plugins / docker-compose

Инсталиране на Docker Compose

В следващата стъпка задайте разрешенията за изпълним файл на командата “ docker-compose ”:

chmod +x ~ / .docker / cli-plugins / docker-compose

Това е. Docker Compose вече трябва да е инсталиран на вашата Ubuntu система.

Проверете дали Docker Compose е инсталиран правилно и е достъпен за използване с помощта на командата:

docker-compose -v

Метод 2.

По лесен и по бърз начин, който инсталира Docker и Docker Compose 

Просто свалете файла docker_install.sh

Качете го на сървъра.

Променете разрешенията:

chmod 744 docker_install.sh или chmod u+x docker_install.sh

Стартирайте Bash скрипта с:

bash docker_install.sh или ./docker_install.sh

Това е.

Благодарим ви за прочитането на статията! Ако намерихте информацията за полезна, можете да дарите посредством бутоните по-долу:

Telegram Logo
Avatar photo

Fedia

Здравейте, urocibg.eu е независим уебсайт, който е създаден и подържан от мен – Федя Серафиев. Сайта съм го основал през 2008 година и съдържа статии, съвети, ръководства, новини и програми за Windows, Android и Linux. Ако имате въпроси относно възможностите за реклама в сайта или за връзка с мен ТУК.

Може да харесате още...