Как да инсталираме Docker на Ubuntu?

Как да инсталираме Docker на Ubuntu?

Какво е Docker?

Docker е отворен софтуеров проект, който предоставя технология за контейнеризация на приложения. Той позволява пакетиране на софтуерни приложения и всичките им зависимости в контейнер. Той може да бъде изпълнен върху всяка платформа, поддържаща Docker.

Докер предлага лек и ефективен начин за доставка на приложения, като осигурява консистентност и преносимост на софтуера от една среда до друга. Той улеснява разработката, тестването и разгръщането на приложения, като предоставя среда, изолирана от хост системата и други контейнери.

Инсталиране на Docker

Най-лесният и бърз начин е с помоща на скрипт.

В тази статия ще разгледаме как да инсталираме Docker на Ubuntu с помощта на скрипт за автоматична инсталация.

Създаване на скрипт

За да започнем, ще създадем Bash скрипт, който автоматично ще инсталира Docker и създаде Docker мрежа.

#!/bin/bash
# Инсталира Docker и създава мрежата "monitoring-net"

# Обновете сървъра
sudo apt-get update -y

# Инсталирайте необходимите пакети за добавяне на Docker репозиторията
sudo apt-get install ca-certificates curl gnupg lsb-release -y

# Изтеглете Docker GPG ключа
curl -fsSL https://download.docker.com/linux/ubuntu/gpg | sudo gpg --dearmor -o /usr/share/keyrings/docker-archive-keyring.gpg

# Добавете Docker репозиторията към списъка с източници на пакети
echo "deb [arch=$(dpkg --print-architecture) signed-by=/usr/share/keyrings/docker-archive-keyring.gpg] https://download.docker.com/linux/ubuntu $(lsb_release -cs) stable" | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/docker.list > /dev/null

# Обновете отново списъка с пакети
sudo apt-get update -y

# Инсталирайте Docker Engine, Docker CLI и containerd
sudo apt-get install docker-ce docker-ce-cli containerd.io -y

# Подчакайте няколко секунди
sleep 5

# Създайте Docker мрежата "monitoring-net"
sudo docker network create monitoring-net

echo "Инсталацията приключи, сега всичко би трябвало да е в ред"

Запишете горния код във файл с разширение .sh, например docker-install.sh.

Изпълнение на скрипта

След като сте създали скрипта, следвайте тези стъпки, за да инсталирате Docker чрез скрипта:

Отворете терминал на вашия Ubuntu сървър.

Навигирайте до директорията, където сте запазили скрипта docker-install.sh.

Изпълнете командата chmod +x docker-install.sh, за да добавите разрешения за изпълнение на скрипта.

Изпълнете командата ./docker-install.sh, за да стартирате скрипта.

Скриптът ще започне процеса на инсталиране на Docker.

Системата ще бъде обновена, необходимите пакети ще бъдат инсталирани, Docker Engine и CLI ще бъдат свалени и инсталирани, а също така ще бъде създадена Docker мрежа с име "monitoring-net".

След като процесът приключи, ще видите съобщение, че инсталацията е завършена.

Заключение

С помощта на скрипта за автоматична инсталация, описан по-горе, можете лесно да инсталирате Docker на вашия Ubuntu сървър.

Този процес осигурява бърз и консистентен начин за настройка на Docker и готовност за изпълнение на контейнеризирани приложения.

Благодарим ви за прочитането на статията! Ако намерихте информацията за полезна, можете да дарите посредством бутоните по-долу:

Telegram Logo
Avatar photo

Fedia

Здравейте, urocibg.eu е независим уебсайт, който е създаден и подържан от мен – Федя Серафиев. Сайта съм го основал през 2008 година и съдържа статии, съвети, ръководства, новини и програми за Windows, Android и Linux. Ако имате въпроси относно възможностите за реклама в сайта или за връзка с мен ТУК.

Може да харесате още...