Съвети и трикове за .bashrc

Файлът .bashrc е важен конфигурационен файл в Linux и Unix системи. Той се изпълнява всеки път, когато стартирате нов терминал прозорец или се влиза в сесия на SSH. Файлът .bashrc може да се използва за задаване на променливи за средата, настройки на терминала и скриптове, които да се изпълняват автоматично.

.bashrc играе ролята на скрипт, който се изпълнява при стартиране на нов терминал, предоставяйки уникални функции и опции.

Къде се намира файлът .bashrc?

Файлът .bashrc обикновено се намира в началната директория на потребителя в Linux-базирани операционни системи. Точният път е:

/home/потребител/.bashrc

Където "потребител" е вашето потребителско име.

Как да редактирате файла .bashrc?

Можете да редактирате файла .bashrc с всеки текстов редактор, като например Vim, Nano или Emacs.

За да отворите файла .bashrc за редактиране, използвайте следната команда:

vi ~/.bashrc

или

nano ~/.bashrc

Това отваря файла .bashrc с текстовия редактор nano, където можете да направите промените според вашите предпочитания.

Какво може да се направи във файла .bashrc?

Във файла .bashrc можете да правите много неща, включително:

Цветове и изглед

Можете да конфигурирате цветовете на командния интерфейс с помощта на променливата PS1, която дефинира промпта на командния ред. Това позволява персонализация на външния вид на терминала, например:

PS1='\[\e[0;1;92m\]\u\[\e[0;1;91m\]@\[\e[0;1;38;5;220m\]\h\[\e[0m\]:\[\e[0;1;38;5;39m\]\w \[\e[0m\]'

Този код представя потребителско име в зелено, @ в червено, име на хоста в жълто и текущия път в синьо.

История на Командите

Можете да настроите размера на историята, както и да предотвратите записването на дублиращи се команди в историята. Пример:

HISTFILESIZE=1000000

HISTSIZE=1000000

HISTTIMEFORMAT="%F %T "

shopt -s histappend

export PROMPT_COMMAND='history -a'

Ето какво означават тези редове във файла .bashrc:

 • HISTFILESIZE=1000000 – Този ред задава максималния размер на файла с историята на командите. В този случай максималният размер е 1 000 000 линии.
 • HISTSIZE=1000000 – Този ред задава максималния брой команди, които да се запазват в историята. В този случай максималният брой команди е 1 000 000.
 • HISTTIMEFORMAT="%F %T " – Този ред задава формата на датата и времето, които се записват в историята. В този случай се записва датата и часът в формат YYYY-MM-DD HH:MM:SS.
 • shopt -s histappend – Този ред активира опцията histappend, която кара bash да добавя нови команди към историята, дори ако вече има команди с еднакви имена.
 • export PROMPT_COMMAND='history -a' – Този ред задава променливата за среда PROMPT_COMMAND на стойността history -a. Това кара bash да добавя всички команди, изпълнени след извикването на променливата PROMPT_COMMAND, към историята.

В резултат на изпълнението на тези редове във файла .bashrc ще се получат следните ефекти:

 • Историята на командите ще бъде ограничена до 1 000 000 линии и 1 000 000 команди.
 • В историята ще се записват датата и часът в формат YYYY-MM-DD HH:MM:SS.
 • Новите команди ще се добавят към историята, дори ако вече има команди с еднакви имена.
 • След всяко извикване на променливата PROMPT_COMMAND ще се добавят всички команди, изпълнени след извикването на променливата, към историята.

Също така, можем да предотвратим дублирането на команди в историята:

export HISTCONTROL=ignoredups

Това осигурява, че една и съща команда не се записва повече от веднъж в историята.

Добавяне на алиаси (alias)

В .bashrc можем да добавяме алиаси, които представляват кратки имена за дълги или често използвани команди. Например:

alias ll='ls -alF'
alias update='sudo apt-get update && sudo apt-get upgrade'

С тези алиаси, "ll" става съкращение за "ls -alF", което показва списък с всички файлове и директории с подробности, а "update" изпълнява обновяване на системата. Това подобрява ефективността и удобството при работа в терминала.

Примери за алиаси (alias)


Ето няколко примера за алиаси (alias) и какво означат

 • alias vip='hostname -i' – Този алиас създава псевдоним vip за командата hostname -i. Това означава, че вместо да въвеждате пълната команда hostname -i, можете да използвате по-краткия псевдоним vip.
 • alias cip='curl icanhazip.com' – Този алиас създава псевдоним cip за командата curl icanhazip.com. Това означава, че вместо да въвеждате пълната команда curl icanhazip.com, можете да използвате по-краткия псевдоним cip.
 • alias h='history' – Този алиас създава псевдоним h за командата history. Това означава, че вместо да въвеждате пълната команда history, можете да използвате по-краткия псевдоним h.
 • alias s='source' – Този алиас създава псевдоним s за командата source. Това означава, че вместо да въвеждате пълната команда source, можете да използвате по-краткия псевдоним s.
 • alias update2='sudo apt-get update && apt dist-upgrade' – Този алиас създава псевдоним update2 за командата sudo apt-get update && apt dist-upgrade. Това означава, че вместо да въвеждате две отделни команди, можете да използвате един по-кратък псевдоним update2.
 • alias py='python3' – Този алиас създава псевдоним py за командата python3. Това означава, че вместо да въвеждате пълната команда python3, можете да използвате по-краткия псевдоним py.

Оптимизация и допълнителни настройки

В .bashrc има и други опции за оптимизация на командния интерфейс. Например, можем да настроим автоматично изчистване на екрана след изход от програма:

export HISTCONTROL=ignoredups

Това предотвратява натрупването на излишна информация в терминала. Освен това, можем да активираме историята на посещенията в директориите с:

shopt -s cdhist

Този опция следи историята на посещените директории, позволявайки бързо връщане към предходни местоположения.

Заключение

Файлът .bashrc предоставя множество възможности за персонализация на работния процес в терминала. Чрез настройката на цветове, историята на командите и добавянето на алиаси, потребителите могат да създадат команден интерфейс, който отговаря на техните нужди и предпочитания. С правилната конфигурация на .bashrc, работата в терминала става по-ефективна и приятна.

Благодарим ви за прочитането на статията! Ако намерихте информацията за полезна, можете да дарите посредством бутоните по-долу:

Telegram Logo
Avatar photo

Fedia

Здравейте, urocibg.eu е независим уебсайт, който е създаден и подържан от мен – Федя Серафиев. Сайта съм го основал през 2008 година и съдържа статии, съвети, ръководства, новини и програми за Windows, Android и Linux. Ако имате въпроси относно възможностите за реклама в сайта или за връзка с мен ТУК.

Може да харесате още...