5 полезни скрипта на Python, които ще ви улеснят работата

Конфигурирането на Python може да бъде много полезно за много различни цели, включително за автоматизиране на задачи, обработка на данни, управление на уебсайтове и много други.

В тази статия ще разгледаме 5 полезни скрипта на Python, които може да ви помогнат да оптимизирате работата си и да улесните живота си.

Скрипт за автоматично генериране на PDF файлове

Ако искате да генерирате PDF файлове автоматично, можете да използвате библиотеката "ReportLab" на Python. Например, следният скрипт генерира PDF файл с текст и изображение:

from reportlab.pdfgen import canvas
from reportlab.lib.pagesizes import letter
from reportlab.lib.units import inch

# Create a new PDF file
pdf_file = canvas.Canvas('example.pdf', pagesize=letter)

# Add text to the PDF file
pdf_file.drawString(1 * inch, 10.5 * inch, 'Hello, World!')

# Add an image to the PDF file
pdf_file.drawImage('example.png', 1 * inch, 9 * inch, width=2 * inch, height=2 * inch)

# Save the PDF file
pdf_file.save()

Интелигентна информация за времето

Този скрипт за автоматизация ще изпраща информация за времето като известие на работния плот всеки път, когато отворите компютъра си.

Скриптът използва библиотека ToastNotifier която изпраща известие на работния плот и пакет Beautiful Soup за анализиране на HTML и XML документи

headers = {'User-Agent': 'Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/58.0.3029.110 Safari/537.3'}

def weather(city):
  city=city.replace(" ","+")
  res = requests.get(f'https://www.google.com/search?q={city}&oq={city}&aqs=chrome.0.35i39l2j0l4j46j69i60.6128j1j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8',headers=headers)
  soup = BeautifulSoup(res.text,'html.parser')  
  location = soup.select('#wob_loc')[0].getText().strip() 
  current_time = soup.select('#wob_dts')[0].getText().strip()    
  info = soup.select('#wob_dc')[0].getText().strip() 
  weather = soup.select('#wob_tm')[0].getText().strip()
  information = f"{location} \n {current_time} \n {info} \n {weather} °C "
    
  toaster = ToastNotifier()
  toaster.show_toast("Информация за времето",
  f"{information}",
  duration=10,
  threaded=True)
  while toaster.notification_active(): time.sleep(0.005)  

# print("въведете името на града")
# city=input()
city = "София"
city=city+" времето"
weather(city)

Speedtest

Този скрипт използва библиотеката speedtest за измерване на използването на скоростта на интернет връзката. Резултатите за скоростта на изтегляне и качване се измерват в мегабита в секунда (Mbps), а пингът се измерва в милисекунди (ms).

import speedtest

# Задаване на най-добрия сървър
server = speedtest.Speedtest()
best_server = server.get_best_server()

# Тестване на скоростта на изтегляне
download_speed = server.download()
download_speed = download_speed / 1000000 # Преобразуване в Mbps
print(f"Скорост на изтегляне: {download_speed} Mbps")

# Тестване на скоростта на качване
upload_speed = server.upload()
upload_speed = upload_speed / 1000000 # Преобразуване в Mbps
print(f"Скорост на качване: {upload_speed} Mbps")

# Тестване на пинга
ping = server.results.ping
print(f"Пинг: {ping} ms")

Скрипт за автоматично изтриване на стари файлове

Ако имате много файлове на компютъра си и искате да освободите място, можете да напишете скрипт на Python, който да изтрива автоматично стари файлове.

Например, следният скрипт изтрива всички файлове, които са по-стари от 30 дни:

import os
import time

path = '/path/to/folder'

# Вземете текущото време
current_time = time.time()

# Обхождане на файлове в папката
for file in os.listdir(path):
  file_path = os.path.join(path, file)
  
  # Получете времето за модификация на файла
  modification_time = os.path.getmtime(file_path)
  
  # Изчислете възрастта на файла в дни
  age_in_days = (current_time - modification_time) / (24 * 3600)
  
  # Ако файлът е по-стар от 30 дни, изтрийте го
  if age_in_days > 30:
    os.remove(file_path)

Скрипт за извличане на данни от HTML страница

Ако искате да извлечете данни от HTML страница, можете да използвате библиотеката "BeautifulSoup" на Python.

Например, следният скрипт извлича всички линкове от HTML страница:

import requests
from bs4 import BeautifulSoup

url = 'https://example.com'
response = requests.get(url)
soup = BeautifulSoup(response.content, 'html.parser')

# Намерете всички връзки на страницата
links = soup.find_all('a')

# Разпечатайте връзките
for link in links:
  print(link.get('href'))

Тези скриптове на Python могат да ви помогнат да оптимизирате работата си и да улесните живота си.

Има още много, много други скриптове, които можете да напишете на Python, за да автоматизирате задачи и да обработвате данни.

Надявам се, че тези примери ще ви бъдат полезни и ще ви вдъхнат идеи за създаване на собствени скриптове на Python.

Благодарим ви за прочитането на статията! Ако намерихте информацията за полезна, можете да дарите посредством бутоните по-долу:

Telegram Logo
Avatar photo

Fedia

Здравейте, urocibg.eu е независим уебсайт, който е създаден и подържан от мен – Федя Серафиев. Сайта съм го основал през 2008 година и съдържа статии, съвети, ръководства, новини и програми за Windows, Android и Linux. Ако имате въпроси относно възможностите за реклама в сайта или за връзка с мен ТУК.

Може да харесате още...